Valaistus Otto Karhin puistossa Oulussa

Valaistussuunnittelun koulutus käynnistyy Suomessa

Pohjoisen pimeistä olosuhteista huolimatta Suomessa ei ole toistaiseksi voinut opiskella arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen suunnittelijaksi. Ensimmäinen koulutuksen pilottijakso järjestetään jo ensi keväänä ja täydessä laajuudessaan alan täydennyskoulutus alkaa Oulussa ja Kuopiossa syksyllä 2020.

Valaistus Otto Karhin puistossa Oulussa

Syyskuun alussa käynnistynyt OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanke pyrkii omalta osaltaan korjaamaan puutetta. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on kehittää ja käynnistää valaistussuunnittelun täydennyskoulutus Oulun yliopistossa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Osaamiselle on tarvetta, sillä valaistusteknologia on kehittynyt viime vuosina nopeasti. Hyvin suunniteltu valaistus voi auttaa jopa hillitsemään ilmastonmuutosta.

”Koulutuksessa perehdytään esimerkiksi energiaa säästäviin älyvalaistusratkaisuihin, jotka pienentävät valaistuksen hiilijalanjälkeä ja vähentävät valosaastetta”, hanketta johtava tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopistosta kertoo.

Samalla ympäristö muuttuu viihtyisämmäksi: ”Valaistuksen vaikutus ympäristön laatuun ja hyvinvointiin erityisesti pohjoisessa ymmärretään aikaisempaa paremmin”, Pihlajaniemi sanoo.

Hankkeessa suunniteltavassa valaistuskoulutuksessa, jonka laajuus on 60 opintopistettä, syvennytään sekä ulko- että sisävalaistuksen suunnitteluun.

Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun ammattitaitoa tai haluavat laajentaa ja päivittää osaamistaan, esimerkiksi rakennetun ympäristön suunnittelun parissa työskenteleville tai luovilla aloilla toimiville.

Täydessä laajuudessaan koulutus käynnistyy syksyllä 2020. Ensimmäinen sisävalaistukseen keskittyvä pilottiopintojakso järjestetään jo keväällä 2020. Haku opintojaksolle on käynnissä ja opinnot alkavat tammikuussa.

Lisätietoja ja haku:
Oulu
Kuopio

Koulutukselle on kysyntää

Viime syksynä yli kolmellesadalle suunnittelualan ammattilaisille ja valaistuksen tilaajatahoille tehdyssä maanlaajuisessa ennakkokyselyssä yli puolet (58 %) kertoi olevansa kiinnostunut koulutuksesta ja joka viides (23 %) oli ”ehkä kiinnostunut”.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistus on ollut osana arkkitehtien perusopetusta ainoana kouluna Suomessa vuodesta 2003 lähtien. Yksikkö tekee myös laajaa valaistusalan tutkimusta. Savonia-ammattikorkeakoulusta puolestaan valmistuu rakennusarkkitehteja, sisustussuunnittelijoita, muotoilijoita ja sähköinsinöörejä, jotka ovat potentiaalisia valaistuskoulutukseen osallistujia.

”Toivomme, että opiskelijat ovat lähtöisin eri taustoista. Näin he voivat oppia myös toistensa osaamisesta ja kokemuksista”, Savonia-ammattikorkeakoulun hankevastaava Sari Turpeinen kuvaa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusjaksoja työpajoineen, itsenäistä opiskelua ja etäopetusta verkkoympäristössä, vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Koulutuksessa tutustutaan konkreettisesti eri valonlähteiden ja valaisutapojen mahdollisuuksiin myös valoinstallaatioita suunnittelemalla ja rakentamalla.

Valosta voimaa maakuntiin

Valaistussuunnittelun koulutuksen käynnistäminen on osa Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistä, kolmivuotista OSAaValo-, Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta, joka pyrkii kehittämään valaistusosaamista ja -kulttuuria Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen ohella myös tukea ja vahvistaa valaistusosaamisella osallistujakaupunkien elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja yritystoimintaa kehittämällä liiketoimintamalleja sekä valoon liittyvää tapahtumatarjontaa ja pimeän ajan kaupunkiympäristöä.

Näihin tavoitteisiin liittyen järjestetään työpajoja osallistujakaupungeissa (Oulu, Kuopio, Raahe ja Nivala) sekä kaupunkiorganisaatioille että valaistus-, tapahtuma- ja matkailualan yrityksille. Ensimmäinen kaupunkivalaistuksen työpaja järjestetään jo marraskuussa Oulussa, jolloin toteutetaan myös valoteos osana kansainvälistä Oulun LUCI City Under Microscope -tapahtumaa ja Lumo-valofestivaalia.

Savonia-ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen osaamista muun muassa liiketoimintamallien kehittämisestä ja palvelumuotoilusta. Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä taas on pitkään tutkittu valaistusta eri näkökulmista, aiheina muun muassa kaupunkivalaistus, älykäs ja mukautuva valaistus sekä valaistuksen ja hyvinvoinnin yhteydet oppimis- ja työympäristöissä.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamalle OSAaValo-hankkeelle (2019–2022) tuen ovat myöntäneet Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset. Muita rahoittajia ovat osallistujakaupungit ja valaistusalan yritykset.