Kymmenkerroksisessa rakennuksessa on yhteensä noin 37 000 neliötä. Mosaiikkimainen ulkoasu viittaa meren kimalteluun, ja graafisen betonin aiheissa kuvataan meren leviä.

Vaasan keskussairaalan H-rakennus

Useita toimintoja saman katon alle kokoava Vaasan keskussairaalan H-rakennus on ensimmäinen allianssihanke Pohjanmaalla. Uraauurtavaa työtä tehdään myös tietomallinnuksen hyödyntämisessä rakennuksen koko elinkaaren ajan. 

Kymmenkerroksisessa rakennuksessa on yhteensä noin 37 000 neliötä. Mosaiikkimainen ulkoasu viittaa meren kimalteluun, ja graafisen betonin aiheissa kuvataan meren leviä.

Vaasan keskussairaalan uusi H-talo yhdistää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita saman katon alle. Sairaalarakennus luovutettiin Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän edustajille elokuun lopussa, ja käyttöönotto tapahtuu loppu­vuodesta 2022. 

– Keskeinen tavoite on ollut, että henkilökunta ja asiakkaat pääsevät terveisiin ja turvallisiin tiloihin. Uudet tilat auttavat myös nopeuttamaan ja helpottamaan asiakkaan hoitopolkua, Pohjanmaan hyvinvointialueen tekninen johtaja Ulf Stenbacka kertoo.

H-talon valmistuminen tukee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteita. Toimintaa ja hoitoprosesseja kehitetään, useissa eri paikoissa sijainneita toimintoja kootaan yhteen ja vanhentuneita tiloja voidaan poistaa käytöstä.

Vaasan keskussairaalan kaikilla rakennuksilla on kirjaintunnus. Uusi rakennus on H, koska yksi sairaala-alueelta puretuista rakennuksista oli H-rakennus. H:n sanotaan symboloivan myös hyvinvointia. Etualalla pysäköintilaitos.

– Tilatehokkuus on ollut yhtenä tavoitteena. Nyt esimerkiksi vastaanottotilat saadaan aiempaa tehokkaampaan käyttöön. Uudet tilat ovat myös monikäyttöiset ja muuntojoustavat, Stenbacka toteaa.

Kymmenkerroksisessa rakennuksessa on yhteensä noin 37 000 neliötä. Kolmessa kerroksessa on erikoissairaanhoidon ja perus­terveydenhuollon avohoidon palveluja, ja viiteen kerrokseen on keskitetty somatiikan ja psykiatrian vuodeosastoja. Talosta löytyy myös asiakasapteekki sekä kahvila- ja ravintola­palvelut. Hankkeen aikana on kuultu laajalti henkilökunnan ja asiakkaiden edustajia.

– Toiminnallista suunnittelua tehtiin asiantuntijaryhmissä, joissa käyttäjän edustajat olivat tiiviisti mukana. Mallihuoneiden avulla on pystytty varmistamaan, että kaikki toiminnot ovat kohdallaan, Stenbacka kertoo.

H-rakennuksessa sijaitsee koko sairaala-alueen pääsisäänkäynti, josta haluttiin tehdä näyttävä ja valoisa. Ison lasiseinän reunustamassa aulatilassa arkkitehtuurin luontoteemaa jatkavat sudenkorentoaiheinen taideteos, tyylitelty Merenkurkun kartta sekä puiset pinnat.

Allianssin yhteispeliä

H-talon suunnittelusta ja rakentamisesta on vastannut projektiallianssi Bothnia High 5, johon kuuluvat YIT, Ramboll, Granlund Pohjanmaa, Raami Arkkitehdit, Arkkitehdit Kontukoski sekä Vaasan sairaanhoitopiiri. Hankkeen kustannustavoite on 141 miljoonaa euroa, ja se on ensimmäinen allianssimallilla toteutettu hanke Pohjanmaalla. 

– Allianssimallin tärkeä etu on ollut, että kaikki osapuolet, myös toteuttajat ja aliurakoitsijat, ovat päässeet vaikuttamaan suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin. Kun ratkaisuihin pystyy vaikuttamaan riittävän ajoissa, myös lopputuloksesta tulee parempi, toteaa allianssin projektipäällikkö Markus Kaustinen YIT:ltä.

H-talon suunnittelu ja rakentaminen toteutettiin vuosien 2018–2022 aikana. Luovutusta seuraa viiden vuoden jälkivastuuaika. Kaiken aikaa työtä ohjasivat allianssin tavoitteet, jotka olivat myös esillä yhteisessä big roomissa. Niitä ovat muun muassa tilojen turvallisuus ja terveellisyys, tehokkuus ja muunneltavuus. Avoimella viestinnällä on tavoiteltu positiivista julkisuuskuvaa.

Aikataulun ja kustannusten hallinta oli keskeisiä tavoitteita, ja siinä onnistumisen kulmakivenä Kaustinen pitää toimivaa yhteistyötä osapuolten kesken. 

– Tiimiin valittiin eri alojen asiantuntemusta, ja sitä osattiin hyödyntää ja käyttää oikein. Tiimillä oli myös mahdollisimman laajasti tietoa käytettävissä, ja sen pohjalta pystyttiin yhdessä päättämään parhaat vaihtoehdot.

Rakennuspaikka keskellä sairaala-aluetta oli lähtökohtana korkean, kolmesta siivestä koostuvan rakennuksen muodolle. Betonijulkisivujen avulla saatiin kerralla rakennettua vaippa umpeen, ja ne liittävät talon myös ympäristöönsä. Sävyltään talo on alueen muita rakennuksia vaaleampi lukuun ottamatta tummempia korostusosia.

Parantumista tukevia tiloja

H-rakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastasivat Arkkitehdit Kontukoski Oy ja Raami Arkkitehdit Oy. Rakennuspaikka keskellä sairaala-aluetta oli lähtökohtana korkean, kolmesta siivestä koostuvan rakennuksen muodolle. 

– Rakennus voidaan nähdä eräänlaisena terveyssatamana, jossa eri palvelut on koottu samaan paikkaan, arkkitehti Petri Kontukoski toteaa viitaten myös sijaintiin meren äärellä.

Sijainti määritti myös materiaalivalintaa: betonijulkisivujen avulla saatiin kerralla rakennettua vaippa umpeen, ja ne liittävät talon myös ympäristöönsä. Sävyltään talo on alueen muita rakennuksia vaaleampi lukuun ottamatta tummempia korostusosia. 

– Mosaiikkimainen ulkoasu viittaa meren kimalteluun, ja graafisen betonin aiheissa esiintyy meren kasvustoa, Kontukoski kuvailee.

H-rakennuksessa sijaitsee koko sairaala-alueen pääsisäänkäynti, josta haluttiin tehdä näyttävä ja valoisa. Ison lasiseinän reunustamassa aulatilassa luontoteemaa jatkavat sudenkorentoaiheinen taideteos, tyylitelty Merenkurkun kartta sekä puiset pinnat. 

Muuntojoustavuuden ja elinkaaritehokkuuden hengessä kiintokalusteiden määrää on vähennetty. Tiloja voidaan nopeasti muunnella varustelun ja irtokalusteiden avulla.

Sairaalan sisällä selkeät liikkumisreitit, rauhalliset odotusalueet, luonnonvalo, luonnonläheiset värit ja toimiva akustiikka ovat esimerkkejä parantumista tukevista tila­ratkaisuista. Vuodeosastoilla on nyky­käytännön mukaisesti pääasiassa yhden hengen huoneita. Taidetta on hyödynnetty monin eri tavoin kaikissa kerroksissa.

Hankkeen pääsuunnittelija, Raami Arkkitehdit Oy:n Rami Kolehmainen kertoo, että osastorakenne mahdollistaa potilaiden kohortoinnin tarvittaessa esimerkiksi pandemian aikana.

– Kolmessa siivessä sijaitsevat vuodeosastot pystytään jakamaan edelleen kuuteen erilliseen osastoon. Tämän mahdollistaa kaksoiskäytävä, jossa tukitilat jäävät siiven keskiosaan.

Sairaalan tilat on suunniteltu tukemaan uusia toimintamalleja, mistä esimerkkinä Kolehmainen mainitsee monitilaratkaisun. Kaikki muu kuin välitön potilastyö tehdään takatoimistoissa, jolloin vastaanottotilat saadaan tehokkaasti käyttöön asiakkaiden kohtaamista varten. 

Potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita. Luontoteemaista taidetta on hyödynnetty monin eri tavoin kaikissa kerroksissa.

– Työskentelyyn tuo selkeyttä tilojen geneerisyys. Osastohuoneet ja vastaanottotilat on suunniteltu identtisiksi, ja kiintokalusteita on vähennetty. Tiloja voidaan nopeastikin muunnella varustelun ja irtokalusteiden avulla, mikä tuo tehokkuutta elinkaaren aikana, Kolehmainen toteaa. 

Tietomallit avainasemassa

H-talon suunnittelussa ja rakentamisessa on hyödynnetty tietomallinnusta poikkeuksellisen laajasti. Tietomallit on valjastettu palvelemaan talon ylläpitoa koko elinkaaren ajan.

– Tilaajalla oli vahva tahto edistää tietomallinnusta ja saada siitä mahdollisimman paljon hyötyä. He haastoivat meitä myös siinä, miten se toteutetaan, toteaa hankkeen tietomallikoordinaattori Max Levander Ramboll Finlandilta.

Suunnittelun pohjaksi laadittiin aluemalli ja kerättiin pohjatietoa laserkeilauksen avulla. Tietomallit ja niistä tehty yhdistelmämalli olivat tärkeä työkalu suunnittelun ohjauksessa ja osapuolten yhteistyössä. Virtuaalimallien avulla myös käyttäjien edustajat pääsivät tutustumaan suunnitelmiin. Työmaalla taas monet vaiheet pystyttiin tekemään tietomallien pohjalta ilman erillisiä piirustuksia.

Selkeät liikkumisreitit, rauhalliset odotusalueet, luonnonvalo, luonnonläheiset värit ja toimiva akustiikka ovat esimerkkejä parantumista tukevista tila­ratkaisuista.

Ylläpitovaiheessa tietomallia käytetään huollon työkaluna selainpohjaisen ratkaisun avulla. Rakennuksesta on tehty digitaalinen kaksonen, jota voidaan hyödyntää hyvin monenlaisiin tarkoituksiin rakennuksen elinkaaren aikana.

Levander kuvailee hankkeessa tehtyä kehitys­työtä paikoin jopa uraauurtavaksi. Monille osapuolille se merkitsi uusien käytäntöjen omaksumista, mikä toi työskentelyyn myös muutosjohtamisen elementtejä.

– Allianssimalli ja yhdessä tekemisen henki auttoivat pääsemään monien vaikeiden kysymysten yli. Malli mahdollisti sen, että paikan päällä pystyttiin tarvittaessa vierekkäin ratkomaan ongelmia, ja tiimi hitsautui yhteen. Kun on yhteiset tavoitteet, tahto ja tuki, niillä päästään pitkälle, Max Levander toteaa. 

Lämmitys ja viilennys tapahtuu kattosäteilijöillä, joissa on huonekohtainen säätömahdollisuus. Lähes kaikissa tiloissa on ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus.

Energiatehokas sairaala

Sairaalan talotekniikan suunnittelussa ja asennustöissä on hyödynnetty erittäin yksityiskohtaista mallinnusta. Myös ylläpitovaiheessa tietomalli tulee olemaan tärkeässä roolissa. 

– Tämä on Suomessa ensimmäinen tämän kokoluokan kohde, jossa talotekniikka on suunniteltu Revit-ohjelmalla. Näin tarkkaa mallinnusta ei aiemmin ole muissa kohteissa tehty etenkään talotekniikan osalta, Granlund Pohjanmaa Oy:n aluetoiminnan kehitysjohtaja Kari Rintamäki toteaa.

Sairaalarakennuksen suunnittelussa erityistä huomiota vaativat potilasturvallisuuden kannalta kriittiset järjestelmät. Esimerkiksi sähkö- ja tietoliikenneverkkojen ja sairaalakaasujärjestelmän toiminta ei saa keskeytyä missään tilanteessa. Ilmanvaihdon ja jäähdytyksen pitää vastata tavallista tiukempia vaatimuksia. Rakennus on myös varustettu kaikilla nykyaikaisilla turvajärjestelmillä.

– H-talossa on lisäksi useita erityisen tehokkaalla ilmanvaihdolla varustettuja ilmaeristystiloja, jotka ovat osa pandemioihin varautumista. Ne on tehty täysin tiiviiksi puhdastilaelementeillä, mikä on sairaala­tiloissa vielä melko uutta, Rintamäki kertoo. 

Rakennuksen kolmessa kerroksessa on erikoissairaanhoidon ja perus­terveydenhuollon avohoidon palveluja, ja viiteen kerrokseen on keskitetty somatiikan ja psykiatrian vuodeosastoja. Kuvassa aikuisten psykiatrisen osaston ulkoilutila, josta on vaikuttavat näkymät merelle.

Sairaala on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi. Elinkaaren näkökulmasta optimaalisten ratkaisujen löytämiseksi on käytetty apuna MoBo-monimuuttujaoptimointia.

Sairaala-alueen jäähdytysverkoston paluuvedestä kierrätetään lämpöpumppujen avulla energia lämmitykseen ja jäähdytykseen. Yli 200 aurinkopaneelia tuottaa ilmanvaihtokoneiden tarvitsemaa energiaa. Huoneiden lämmitys ja viilennys tapahtuu kattosäteilijöillä, joissa on huonekohtainen säätömahdollisuus. Lähes kaikissa tiloissa on ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus. 

Tulevaisuuden tarpeet on otettu huomioon niin tietoliikenneyhteyksien kapasiteetissa kuin automaatiojärjestelmän yhteen­sopivuudessa muiden järjestelmien kanssa.

– Muuntojousto on ollut keskiössä, ja muun muassa ilmanvaihdon määrää on mahdollista kasvattaa mahdollisten tilamuutosten yhteydessä, sillä ilmanvaihtokanaviston pystyhormit on tehty normaalia väljemmiksi, Kari Rintamäki kertoo.

Teksti: Hanna Perkkiö | Kuvat: Timo Heikkala

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.