Kuva: Pixabay

Tukes testautti palo-ovia – korjattavaa löytyi

Kuva: Pixabay

Useimmat testatut palo-ovet täyttivät paloluokkien tiiviysvaatimukset. Kaksi teräsrakenteista lasipalo-ovea ei kuitenkaan täyttänyt ilmoitetun paloluokan vaatimuksia eristävyyden osalta. Tukes on ollut yhteydessä näiden palo-ovien valmistajiin. Selvitystyö on kesken.

Testeihin valittiin kuuden eri valmistajan puurakenteisia palo-ovia, joita käytetään yleisemmin kerrostalojen huoneisto-ovina. Lisäksi testeihin valittiin neljän valmistajan teräsrakenteisia lasipalo-ovia, joita yleisemmin käytetään esim. toimitilojen, sairaaloiden, koulujen ja vastaavan tyyppisten rakennuksien osastoivina väliovina.

Ovia testattiin kaksi kappaletta jokaiselta valmistajalta, eli yhteensä 20 kappaletta. Polttokoe tehtiin ovien molemmin puolin.

Kaikki testatut puurakenteiset palo-ovet täyttivät tiiveydelle (E) asetetut vaatimukset. Kahden valmistajan ovet eivät vastanneet ilmoitettua paloluokkaa eristävyyden (I) osalta, mutta nämä ovet täyttivät kuitenkin Suomessa rakentamiseen hyväksytyn paloluokan EI230 vaatimukset. Parhaimmat testatut palo-ovet kestivät testeissä jopa yli 50 min, kun minimiaika oli vaatimusten mukaan 30 minuuttia.

Teräsrakenteisten lasipalo-ovien testauksessa kaikki testatut ovet täyttivät tiiveydelle (E) asetetut vaatimukset. Kahden valmistajan ovet eivät vastanneet ilmoitettua paloluokkaa eristävyyden (I) osalta. Tukes on pyytänyt valmistajilta selvityksiä näistä puutteista.

Testeissä havaittiin, että kyseisen teräsrakenteisten lasipalo-ovien ongelmakohtia ovat oven potkupellin, eli kiinteän alaosan lämpötilan nousu, sekä ovilehden voimakas taipuminen palotilanteessa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että ovet kiinnitetään seinärakenteeseen ja että karmin ja seinän väli eristetään valmistajan ohjeen mukaisesti, jotta ovirakenteen tiiveys säilyy paloluokassa ilmoitetun ajan.

Testeissä ovien palolasit täyttivät käytettyjen testistandardien vaatimukset ja niissä lämpötilan nousu säilyi sallitun rajoissa.

Ovien paloluokiksi valmistajat olivat ilmoittaneet EI130 tai EI230. Suomessa yleisin hyväksytty paloluokka oville on EI2. Rakennustuotteen paloluokitus ilmoittaa minuutteina sen ajan, jonka rakennustuotteen  pitää kestää palotilanteessa eri palo-osastojen välissä.

Osastointivaatimuksen täyttymisen toteamiseksi rakennusosan tiiveys (E), eristyvyys (I), sekä kantavuus (R) todetaan niitä koskevien testi- ja paloluokitusstandardien mukaisesti.

Jotta tiiveysvaatimus polttokokeissa täyttyy, ei rakennusosaan tai rakennusosan ja sitä ympäröivän rakenteen väliin saa kokeen aikana syntyä rakoja, eikä liekkejä saa esiintyä tulen vastakkaisella puolella. Eristävyysvaatimuksen täyttyminen todetaan lämpötilamittausten avulla. Lämpötilat mitataan palotilan vastakkaiselta puolelta koekappaleen pinnalta. Palo-ovien paloluokitus esitetään standardissa SFS-EN13501- 2.

Palo-ovien CE-merkintä on tiettyjen ovityyppien osalta tällä hetkellä pakollinen. 1.11.2019 lähtien palo-ovien tyyppihyväksynnät eivät ole enää olleet voimassa, kun palo-ovia koskevan harmonisoidun standardin SFS-EN 16034 siirtymäaika päättyi.

Palo-ominaisuuksien CE-merkintä on nyt pakollinen standardin SFS-EN 14351-1 mukaisille rakennusten sisäänkäyntiin tarkoitetuille oville ja ikkunoille sekä standardin SFS-EN 13241 mukaisille teollisuusoville.

Sisäovia koskevaa standardia SFS-EN 14351-2 sekä konekäyttöisiä sisäänkäyntiovia koskevaa standardia SFS-EN 16361 ei ole vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, joten kyseisten ovityyppien palo-ominaisuuksia ei voi vielä CE-merkitä. Näiden ovien kelpoisuus pitää todentaa rakennuspaikkakohtaisesti.

Jotta palo-ovi täyttää sille asetetut vaatimukset myös pitkään käyttöönoton jälkeen, on tärkeää muistaa seurata oven kuntoa säännöllisesti. Jos esimerkiksi ovilehti tai karmi on taipunut käytön aikana niin, että niiden välille syntyy rakoja, ei ovi enää välttämättä kokonaisuudessaan ilmoitettua paloluokkaa.

Palo-ovien kunto ja toiminta on hyvä kirjata kiinteistön huoltokirjaan määräajoin tarkastettavaksi. Mahdollisesti jälkikäteen asennettavien varusteiden, kuten ovisilmän tai kirjeluukun, hankinnan yhteydessä on tärkeää varmistua niiden soveltuvuudesta paloluokiteltuun oveen.

Lisätietoja rakennustuotteiden hyväksymismenettelyistä löytyy osoitteesta: http://www.rakennustuoteinfo.fi/