Kuvituskuva, ei liity Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Skanskan selvitys Olympiastadionin palkoista etenee

Kuvituskuva, ei liity Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Skanska teki laajan jatkoselvityspyynnön yrityksille, joiden kanssa palkkaepäselvyyksiä oli selvitetty aikaisemmin hankeen aikana. Pyyntö koski alihankkijoiden palkanmaksukäytäntöjä, palkkakulujen suuruutta ja työehtosopimusosaamista.

”Vastaukset arvioitiin ja niiden perusteella valitsimme joukon yrityksiä tarkempiin haastatteluihin”, kertoo Skanskan työsuhdepäällikkö Anu Aspiala.

Skanska toimitti kaikille Olympiastadionin työntekijöille kirjeen, jossa muistutettiin, että se edellyttää kaikilta alihankkijoilta lainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamista. Tekstissä rohkaistiin työntekijöitä ottamaan yhteyttä, jos heillä on tiedossaan mahdollisia väärinkäytöksiä ja luvattiin auttaa asioiden selvittämisessä luottamuksellisesti.

Lisäksi Skanska on pyrkinyt selvittämään MOT-ohjelmassa mainittujen yksittäisten henkilöiden tilannetta. Yksittäisten henkilöiden palkoista ei kuitenkaan voida tietosuojasyistä keskustella eikä palkkatietoja käydä läpi ilman kyseisen henkilön suostumusta. Aspialan mukaan yksi henkilö on tavattu ja yhden kanssa on oltu yhteydessä muulla tavoin.

Skanskan selvityksissä ei toistaiseksi ole tullut ilmi yhtään uutta palkkoihin liittyvää epäselvyystapausta aikaisemmin tiedossa olleiden lisäksi.

”Olemme erittäin pettyneitä ja pahoillamme, että alihankkijoidemme työntekijät ovat kohdanneet epäasiallista kohtelua Skanskan työmaalla. Tällainen ei missään nimessä ole hyväksyttävää, joten olemme puuttuneet tilanteeseen keinoilla, joita meillä pääurakoitsijana on käytettävissämme”, sanoo Aspiala.

”Haluamme korostaa, että Stadion-säätiöllä ja Olympiastadionilla ei ole asiayhteyttä Skanskan vastuulla olevien alihankkijayritysten toimintaan. Pahoittelemme osaltamme sitä, että kyseessä olevat asiat ovat nostaneet Olympiastadionin ikävässä valossa julkisuuteen”, Aspiala toteaa.

MOT-ohjelmassa esitetyt tiedot antoivat myös aihetta epäillä, että alihankkijoiden työntekijöihin on kohdistunut uhkailua ja epäasiallista kohtelua. Skanska teki poliisille tutkintapyynnön uhkailuepäilyistä heti ohjelman esittämisen jälkeen. Koska Skanska ei ole asiassa asianomistajana, sillä ei ole tietoa onko tutkintakynnys ylittynyt ja jos, mitä tutkinnassa on selvinnyt.

Skanskalla on ammattimaiset hankintamenettelyt, joiden osana kaikilla työmailla on kattavat perehdytyskäytännöt. Työmaaperehdytyksessä rohkaistaan jo nykyisin työntekijöitä kertomaan havaitsemistaan epäkohdista työnjohdolle. Skanska tarkentaa vielä perehdytysainestoaan sen osalta, mitkä ovat keskeiset palkanmaksusäännöt Suomessa ja keneen voi epäselvissä tilanteissa olla yhteydessä.

Skanskan alihankkijoille tarkoitetussa eettisessä ohjeistossa todetaan muun muassa, että Skanskan työmailla ei suvaita syrjintää tai häirintää missään muodossa. Ohjeisto on liitteenä Skanskan kaikissa alihankintasopimuksissa.

Olympiastadionin työmaalle on perehdytetty yli 5800 työntekijää vuosina 2017–2020. Hankkeessa on toiminut Skanskaan nähden suorassa sopimussuhteessa lähes 300 alihankkijaa ja tavarantoimittajaa. Lisäksi hankkeella on tilaajaan eli Helsingin kaupunkiin sopimussuhteessa olevia sivu-urakoitsijoita, joilla on omia aliurakoitsijoitaan. Skanskalla on erilaiset velvoitteet suhteessa omiin aliurakoitsijoihinsa ja sivu-urakoitsijoihin.