RIL: Rakennusalan DI-naisten palkat nousivat, mutta ero miehiin on edelleen suuri

RIL ry:n palkkakyselyyn vastanneiden kuukausiansioiden keskiarvo oli vuonna 2022 noin 6320 euroa ja mediaanipalkka 5760 euroa kuukaudessa. Naisten keskiarvo- ja mediaanipalkka nousivat miehiä enemmän, mutta edelleen naisten palkat ovat selvästi miesten palkkoja pienemmät. Rakennusalan DI:n mediaanipalkka oli 6,3 % korkeampi kuin Tekniikan Akateemiset TEK:n tutkimuksen mukaan kaikkien alojen diplomi-insinööreillä. 

RIL:n palkkakyselyn mukaan vakituista kokopäivätyötä tekevien miesten ja naisten mediaanipalkassa on edelleen selvä ero, vaikka naisten mediaanipalkka nousi miehiä enemmän. Naisten mediaanipalkka nousi 5,7 % ja miesten 2,9 %. 

Sekä asiantuntija- että johtajaroolissa miesten ja naisten mediaanipalkkaero on kaventunut, mutta keskijohdossa tämä ero on kasvanut. Vuonna 2022 mediaanipalkka oli asiantuntijaroolissa toimivilla miehillä 5025 euroa ja naisilla 4935 euroa kuukaudessa. Keskijohdossa miesten mediaani oli 6206 euroa ja naisten 5400 euroa, johtopaikoilla miehillä 9520 euroa ja naisilla 8500 euroa. Kaikkien vastaajien mediaanipalkkoja vertailtaessa miehillä oli vuonna 2022 noin 16 % korkeampi ja vuonna 2021 noin 19 % korkeampi palkka kuin naisilla.

Vuonna 2022 palkka oli noussut kokopäivätöissä olevista vastaajista 82 %:lla, pysynyt ennallaan 11 %:lla ja laskenut 3 %:lla. Vastaajista 4 % ei ollut vastaushetkellä töissä tai ei osannut vastata kysymykseen. Vuotta aiemmin korotuksen sai 77 % vastaajista. 

Kokopäivätyössä käyvistä vastaajista 74 % oli tulospalkkauksen piirissä. Julkisen sektorin tulospalkkioiden keskiarvo oli 3149 euroa ja mediaani 2988 euroa. Yksityisellä sektorilla keskiarvosumma oli 12 636 euroa ja mediaani 5000 euroa.

RIL:n kyselyyn vastanneet kokivat tilanteen omalla työpaikalla muuttuneen epävarmemmaksi. Vuonna 2021 tilannetta piti vakaana 57 % ja vuonna 2022 enää 41 % vastaajista. 

Etätöitä teki yli puolet työajastaan noin kolmasosa vastaajista. Vajaa kolmannes teki etätöitä päivän tai kaksi viikossa. Pelkästään työpaikalla teki töitä 9 % vastaajista, eli saman verran kuin vuonna 2021.

40 % vastaajista piti työmääräänsä sopivana.15 % ei tuntenut lainkaan työuupumuksen oireita, 4 % kertoi vakavasta työuupumuksesta.

RIL:n kysely lähetettiin kaikille valmistuneille työikäisille jäsenille. Vastausprosentti oli 24, joista miehiä oli 71 % ja naisia 29 %. Miesten keski-ikä oli 45 vuotta ja naisten 42 vuotta. Vastaajista 82 % työskenteli yksityisellä sektorilla ja 18 % julkisella sektorilla. Työsuhteista vakituisia oli 98 % ja määräaikaisia 2 %.