Tapiolan metroasema. Kuva: Helsingin kaupunki.

Länsimetro nosti asuntojen hintoja asemien lähellä

Tapiolan metroasema. Kuva: Helsingin kaupunki.

Helsingin kaupunginkanslian tuoreen tutkimuksen mukaan länsimetro on nostanut asuntojen hintoja noin neljä prosenttia uusien asemien välittömässä läheisyydessä, missä metron aiheuttama säästö matka-ajoissa on ilmeisin.

Asuntomarkkinat ovat ennakoineet länsimetron tuomia muutoksia, joskin tutkimus paljastaa, että hyöty metrosta keskittyy nimenomaan metroasemien välittömään läheisyyteen. Länsimetro on nostanut 800 metrin säteellä uusista metroasemista sijaitsevien asuntojen neliöhintoja keskimäärin noin 160 eurolla. Tätä kauempana asemista metron rakentaminen ei ole vaikuttanut asuntojen hintoihin. Kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan liikenneinvestointien vaikutukset ovat yleisestikin ottaen suurimmat kävelymatkan etäisyydellä asemista. Tutkimuksessa pystyttiin myös osoittamaan, että hintojen nousu asemien läheisyydessä johtui nimenomaan metron rakentamisesta: verrokkialueilla hintatrendit olivat samankaltaisia vielä ennen metron rakentamisen alkamista.

Asuntojen neliöhintojen kehitys Länsimetron asemien lähistöllä ja verrokkialueilla.

Länsimetro on nostanut asuntokannan kokonaisarvoa asemien lähistöllä lähes 300 miljoonaa euroa

Länsimetrolla onkin ollut suuri vaikutus olemassa olevan asuntokannan kokonaisarvoon jo ennen sen avaamista, vaikka vaikutus keskittyykin vain uusien metroasemien välittömään läheisyyteen. Tämä johtuu siitä, että kaupunkirakenne on lähellä uusia metroasemia jo entuudestaan kohtalaisen tiheää. Positiivisen hintavaikutuksen alueilla korkeintaan 800 metrin päässä uusista metroasemista asui vuonna 2016 lähes 28 000 asukasta, joiden asunnoissa oli yli 1,7 miljoonaa asuinneliötä. Metron lähialueiden asuntokannan arvo onkin noussut metron vaikutuksesta lähes 300 miljoonaa euroa.

Asuntojen hintakehitys johtuu alueiden saavutettavuuden parantumisesta

Länsimetron kaltaisen suuren liikenneinvestoinnin ilmeisin vaikutus on saavutettavuuden parantuminen tulevien asemien lähialueilla. Saavutettavuuden parantuminen vaikuttaa suoraan alueella asuvien ihmisiin laskien näiden matkustusaikaa töihin ja harrastusten pariin, mikä nostaa asuntojen hintoja. Toisaalta parantuneen saavutettavuuden mahdollistama kaupunkirakenteen kehitys tuo lisää lähipalveluita ja työpaikkoja uusien metroasemien läheisyyteen, joka edelleen nostaa asuntojen arvoa.

Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeää muistaa, että metron kaltaiseen liikenneinvestointiin liittyy suuri määrä potentiaalisia hyötyjä eikä kohdealueiden asukkaiden kokeman hyödyn määrittäminen riitä metroinvestoinnin kannattavuuden arvioimiseen. Tähän tarvittaisiin tietoja koko yhteiskunnan kokonaishyödyistä, johon kuuluu asuntomarkkinavaikutusten lisäksi myös muita vaikutuksia, jotka voivat ilmetä paikallisesti tai laajemmin koko kaupunkialueen tasolla muun muassa yritysten tuottavuudessa, työmarkkinoilla, hyödykemarkkinoilla ja toimitilamarkkinoilla.

Itämetron varren asuntoihin Länsimetrolla ei ole ollut hintavaikutusta

Länsimetron rakentaminen ei ole vaikuttanut asuntojen hintoihin itämetron varrella ainakaan vuoteen 2016 mennessä. Julkisessa keskustelussa on pohdittu, että länsimetron rakentaminen saattaisi vaikuttaa asuntojen hintoihin myös vanhojen metroasemien läheisyydessä. Tämä johtuisi siitä, että länsimetro mahdollistaa sulavan työmatkaliikenteen Itä-Helsingistä eteläiseen Espooseen, jossa sijaitsee huomattavan paljon työpaikkoja. Tämä kehitys ei kuitenkaan näytä toteutuneen ennen metron valmistumista.

Tutkimustulosten perusteella kaupunkirakennetta tulisi tiivistää edelleen asemien lähistöllä

Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksessa selvittiin, miten asuntomarkkinat reagoivat länsimetron ensimmäisen vaiheen tuomaan kaupunkirakennemuutokseen metron rakentamisaikana tulevien asemien läheisyydessä. Tutkimuksessa selvitettiin hintavaikutuksen maantieteellinen laajuus, ajoitus sekä keskimääräinen suuruus. Analyysien pohjana käytettiin Kiinteistövälittäjien keskusliiton asuntohinta-aineistoa.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vaikuttavuusarvioiden lisäksi suoraan kaupunkirakenteen suunnittelussa, varsinkin länsimetron ja sen jatkeen asemien lähiseutujen kehittämisessä. Tulosten perusteella kaupunkirakennetta tulisi kehittää ja tiivistää varsinkin kävelymatkan etäisyydellä uusista metroasemista, jotta maan arvonnousu saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.