Kuva: Kosti Keistinen, Pixabay

Lakiesitys: Rakennusten energiasta 38 % uusiutuvaa

Hallitus antoi  9.9.2021 eduskunnalle lakiesityksen, joka sisältää kolme maankäyttö- ja rakennuslakia muuttavaa säännöskokonaisuutta. Lakiesityksen mukaan uuteen tai laajasti korjattuun rakennukseen ostettavasta lämmöstä ja sähköstä vähintään 38 % olisi jatkossa oltava uusiutuvaa energiaa. 

Kuva: Kosti Keistinen, Pixabay

Lakiesityksellä toimeenpannaan EU:n säännöksiä, ja se on kiireellisyyden takia valmisteltu erillisenä käynnissä olevasta maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta. Nyt esitettävät muutokset otettaisiin huomioon laajemmassa lakiuudistuksessa sellaisenaan.

Uusiutuvan energian vähimmäisvaatimus koskisi sekä uusia että laajamittaisesti korjattavia rakennuksia. Käytännössä fossiilinen energia, yleensä öljy, ei esityksen mukaan voisi enää olla rakennuksen pääenergialähde. Omakotitaloissa laajamittaisen korjauksen kynnyksen ylittäviä remontteja tehdään hyvin harvoin ja ne perustuvat aina omistajan omaan päätökseen. Esimerkiksi vesikaton uusiminen tai vesivahingon korjaaminen ei velvoittaisi luopumaan fossiilisesta energiasta korjauksen yhteydessä.

38 % on uusiutuvan energian edistämistä koskevan RES-direktiivin Suomelle asettama, sitova tavoite uusiutuvan energian kokonaisloppukulutukselle vuonna 2020. Lakiesityksellä myös toimeenpantaisiin uudelleenlaadittu uusiutuvan energian REDII-direktiivi rakennuslupakäsittelyn osalta.

Lakiesityksessä laajennettaisiin ympäristövaikutusten YVA-arviointia edellyttävien rakennusten rakennusluvan kuulemis-, lausunto- ja valitusoikeus koskemaan paikallisia, rekisteröityneitä yhteisöjä, joiden sääntöihin kuuluu luonnon, terveyden tai ympäristön suojelu. Laajennus koskee vain niitä rakennuslupia, joissa itse rakennuksen rakentamisen edellytyksenä on YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.

Muutos koskisi vuosittain arviolta 30–50:tä hanketta. Lisäksi valtakunnan rajat ylittävien YVA-hankkeiden menettelyt päivitettäisiin vastaamaan jo aikaisemmin muutettua YVA-lainsäädäntöä. Muutoksilla täydennettäisiin YVA-direktiivin toimeenpanoa.

Esityksen mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimisi jatkossa rakennustuoteasetuksen 10. artiklassa tarkoitettuna rakennustuoteyhteyspisteenä, jonka tehtävänä on tarjota tietoa rakennustuotteita koskevista säännöksistä Suomessa. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston markkinavalvontatoimintaa koskeva pykälä muutettaisiin vastaamaan menettelyiltään markkinavalvontalakia ja -asetusta. Muutoksella rakennustuotteiden kansallinen markkinavalvonta järjestettäisiin samoin kuin muiden valvonnan piirissä olevien tuotteiden osalta on jo tehty.