Oinaskadun koulu ja päiväkoti

Kaupallinen yhteistyö: Siirtokelpoisten puukoulujen hankinta on kauaskantoinen sijoitus – CASE Järvenpään kaupunki

Kunnat ja niiden palveluntuotanto varhaiskasvatuksen ja opetuksen alalla on dynaaminen; esimerkiksi  tilatarpeiden yllättävä kasvu, olemassa olevien tilojen käyttöön liittyvät ongelmat tai rakennusten huono kunto asettavat kunnille ja yrityksille usein haasteen, johon tarvitaan nopeita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Yleisenä käytäntönä on ollut hankkia lyhytaikaiseen tarpeeseen väistötilaelementtejä peruskorjattavien, korvattavien tai laajennettavien rakennusten yhteyteen.

Väistötiloissa saattaa vierähtää useampi vuosi ennen uusien tai peruskorjattujen tilojen valmistumista. Väistötiloihin liittyvät vuokrat, oppilaiden kuljetukset, muutot ja muut erityisjärjestelyjen kustannukset voivat kerryttää huomattavia kuluja. Väliaikaisten tilojen sijoittuminen tontilla saattaa myös rajoittaa kyseisen kiinteistöjen normaalia toimintaa, esimerkiksi urheilu- ja leikkialueiden tai liikennealueiden osalta. Ja jäähän väliaikaisten tilojen poistamisen jälkeen ennallistettavaa aluetta ja väliaikaisia infraratkaisuja. 

Syvänniemen koulu ja päiväkoti

Miksi hankkisitte tilat vain väliaikaisesti?

Teijo-Talot tarjoaa vaihtoehdon perinteisille väistötilaelementeille – lähes yhtä nopean, mutta pitkäjänteisemmän ja kestävän ratkaisun, joka on edelleen aidosti muuntojoustava.  Hankkimalla uudet, toimivat ja terveet tilat, joita voidaan modulaarisesti muuntaa tai jopa siirtää, on mahdollista välttää tarpeettomia lyhytaikaisia kompromissiratkaisuja ja näin säästää sekä aikaa että rahaa. Aidon siirtokelpoisuuden avulla investoinnista tulee turvallisempi, huolimatta mahdollisista muutoksista kunnan väestörakenteessa tai yrityksen asiakaspohjassa.

Teijo-Talojen hankesuunnittelussa keskitytään erityisesti tilojen muuntojoustavuuteen, pedagogiseen toimivuuteen sekä kustannuksia säästävään elinkaariajatteluun rakentamisessa ja tilojen ylläpidossa. Tyypillisesti hanke voidaan toteuttaa alusta loppuun reilusti alle vuodessa, ja kaikki tontilla tapahtuva työ voidaan ajoittaa esimerkiksi koulujen tai varhaiskasvatuksen kesälomien ajalle, vähentäen tarvetta väliaikaisille tiloille. Teijo-Talo -moduuleilla on mahdollista räätälöidä kullekin asiakkaallemme juuri kyseiseen tilanteeseen parhaiten palvelevat tilat. Modulaarisuus ja tehdasvalmisteisuus ei tarkoita vain valmiiksi suunniteltuja valmisratkaisuja. 

Vertailuna väliaikaisten väistötilaelementtien ja pysyvän rakennustavan moduulitoteutuksen kustannuksista: Esimerkkinä 1200 neliömetriä eli noin 120–130 lapsen päiväkoti, tyypillisellä 5+5 vuoden vuokra-ajalla ja keskimäärin noin 30 € / m² / kk vuokralla. Väliaikaisten tilojen käytöstä aiheutuva kokonaiskustannus on lähes 4,5 miljoonaa euroa. Viime aikoina Teijo-Talot on toteuttanut vastaavan kokoisia varhaiskasvatuksen tiloja ”avaimet käteen” -investointikustannuksella 4 miljoonaa euroa, tarjoten samalla vähintään 50 vuoden käyttöiän. Tosin 50 vuoden aikana kohdetta voidaan siirtää ja vaikka myydä seuraavalle käyttäjälle aivan muualle, jos tiloille ei enää ole käyttöä. 

AurinkoKunta-konsepti

Teijo-Talojen AurinkoKunta-konsepti mukautuu muuttuviin tilatarpeisiin

Siirtokelpoisia rakennuksia voidaan nähdä myös täydentävinä ja muuntojoustavina osina pysyvässä kiinteistökannassa. Tätä edustaa Teijo-Talojen AurinkoKunta-konsepti, jossa olemme rakentaneet ajatuksen auringon lailla toimivasta keskusosiosta, jonka ympärille on mahdollista toteuttaa joustavasti erilaisia tilaratkaisuja. Keskusosiota voi muuttuvan väestörakenteen tai palvelutarpeiden mukaan lisätä tai vähentää kulloinkin tarvittavia tiloja. 

AurinkoKunta tarjoaa julkisen sektorin ja myös yritysten muuttuviin tilatarpeisiin joustavan kokonaisratkaisun. Kunta voi tuottaa laadukkaita palveluita kulloinkin tarvittavissa tiloissa, rasittamatta talouttaan. Lisätietoja AurinkoKunta-konseptista.

CASE-Järvenpää

Järvenpään kaupungissa koettiin ongelmia opetusrakennusten sisäilman kanssa ja sen lisäksi oppilasmäärien kasvu toi mukanaan akuutin lisätilantarpeen. Useita kiinteistöjä oli peruskorjauksen tarpeessa. Järvenpää ei kuitenkaan valinnut väistötilaelementtejä, vaan pyrki ratkaisuun, joka palvelisi kaupunkia myös pitkällä aikavälillä.

Järvenpään kaupunki päätti investoida siirtokelpoisiin puumoduulikouluihin, jotka toteutettiin pysyvän rakennustavan mukaisesti. Hankesuunnitteluvaiheessa painotettiin muuntojoustavuutta ja korkeaa sisäilman laatua, sillä tavoitteena oli katkaista sisäilmaongelmien kierre pysyvästi. Puumoduulikouluille asetettiin korkea sisäilmastoluokka ja rakentamisen aikainen katkeamattoman kuivaketjun toteutuminen.

Oinaskadun koulu ja päiväkoti

Oinaskadun koulu- ja päiväkotihankkeessa hyödynnettiin sekä uusia että kierrätettyjä moduuleja

Yksi sisäilmaongelmista kärsinyt rakennus oli Oinaskadun koulu, jonka vaurioita olisi ollut lähes mahdotonta korjata samalla taaten sisäilmaongelmista vapaa ympäristö. Vanha koulurakennus päätettiin purkaa, ja tilalle rakennettiin uusi modulaarinen päiväkoti- ja koulurakennus julkisen kilpailutuksen kautta.

Oinaskadun hankkeessa päiväkodin ja koulun rakennuskokonaisuus muodostettiin uusista, käyttäjän tarpeiden mukaan suunnitelluista Teijo-Talojen tilaelementeistä, sekä 2018 rakennetusta Vihtakadun puumoduulikoulusta, joka oli palvellut Järvenpään opetustarpeita jo muutaman vuoden ajan. Vihtakadun moduulit siirrettiin Oinaskadulle ja liitettiin osaksi uudisrakennusta.

Modulaarisessa rakentamisessa voidaan vaiheittain rakentaa uutta, kun vanhaa puretaan

Oinaskadun hanke eteni erittäin nopeasti, sillä samaan aikaan kun vanhaa koulurakennusta purettiin tontilla, päiväkodin uudisosaa rakennettiin tehtaalla ja Vihtakadulla aiemmin palvellut moduulikoulu siirrettiin uuteen sijoituspaikkaansa. Koko rakennuskokonaisuus on siirtokelpoinen ja täyttää teknisesti pysyvän rakennuksen määräykset ja ohjeet.

Oinaskadun koulu ja päiväkoti

Uudet lähes 3000 neliön päiväkodin ja alakoulun tilat ovat monipuoliset ja innostavat

Uusiin lähes 3000 neliön tiloihin on sijoittunut noin 290 lasta seitsemään päiväkotiryhmään, kahteen esiopetusryhmään ja neljään perusopetusryhmään. Rakennuksen liikuntasali ja ”puuhapaja” soveltuvat hyvin myös iltakäyttöön.

Päiväkodin johtajan mukaan Oinaskadun päiväkodin ja koulun tilat ovat innostavia oppimisympäristöjä, jotka tukevat lapsen ja nuoren luontaista uteliaisuutta ja liikkumista. Päiväkodin tilat mahdollistavat monipuolisen ja pitkäkestoisen leikin erilaisissa ryhmissä ja ovat joustavat sekä muunneltavissa eri käyttötilanteisiin

Järvenpäässä kaupungin kohteiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta vastaava Mestaritoiminta Oy huolehti rakennuttajan tehtävistä tiukalla ja ammattitaitoisella otteella. Heidän mukaansa kokonaisuus pysyi aikataulussa ja budjetissa haastavasta suhdannetilanteesta huolimatta.

Lue lisää Oinaskadun rakennusprojektista.

Teijo-Talot Oy – vastuullista suomalaista puurakentamista

Teijo-Talot on toiminut vastuullisen puurakentamisen edelläkävijänä perustamisestaan asti. Yrityksen perustaja esitti olennaisen kysymyksen: ”Miksi rakentaa huonoissa sääolosuhteissa, kun voisi rakentaa kuivissa sisätiloissa?”

Olemme tuoneet rakentamisen prosessista suurimman osan tehtaalle säältä suojaan, jolloin työmaavaihe on lyhyt ja hyvin kontrolloitu. Tehdastuotannollamme on myös Ympäristöministeriön arviointiperusteiden mukainen tuotannon FC-varmennustodistus. 

Teijo-Talot on ollut edelläkävijä myös ympäristösertifiointien osalta. Yritys on rakentanut Suomen ensimmäisen Joutsenmerkillä sertifioidun päiväkodin. Nyt Joutsenmerkillä varustettuja kohteita on jo viisi, ja kuudes on rakenteilla.

Teijo-Talot pyrkii pienentämään rakentamisen hiilijalanjälkeä ja lisäämään positiivista hiilikädenjälkeä. Yritys kehittää toimintaansa jatkuvasti kohti vähäpäästöisempää ja vähähiilisempää rakentamista.

Rakennuksen siirtokelpoisuus ja muunneltavuus ovat iso ekoteko, sillä esimerkiksi opetus-, hoiva- tai sosiaalitilarakennuksen siirtäminen sinne, missä asiakkaat ovat, kuluttaa vain murto-osan luonnonvaroista verrattuna uuden betonirakennuksen pystyttämiseen.

Näistä syistä uskomme olevamme ”Maailmalle paras moduulirakentaja”.

Lue lisää Teijo-Talojen puurakentamisen konseptista.

Teijo-Talot Oy perustettiin vuonna 2000 Teijon ruukkikylään. Yritys keskittyi alussa pienrakennuksiin ja omakotitaloihin. Vuonna 2018 liiketoiminta keskittyi julkiseen palvelurakentamiseen ja yritysten toimitilarakentamiseen, ja kuluttajille suunnattu valmistalojen myynti lopetettiin. Kesäkuussa 2021 Teijo-Talot laajensi toimintaansa hoivakotirakentamiseen ja on toteuttanut useita hoivakohteita.

Yritys siirtyi osaksi suomalaista perheyhtiötä Onvest Oy:tä joulukuussa 2022 toteutetun yrityskaupan myötä, ja on nyt keskeinen osa Onvestin vastuullisen puurakentamisen kasvustrategiaa.

Teijo-Talot työllistää kolmella tehtaalla, Salossa, Hämeenlinnassa ja Halsualla, 38 omaa ammattilaista ja lisäksi yritys työllistää suuren joukon yrityksiä rakentamisen koko arvoketjussa.