Helsingin rakennusjärjestyksessä määrätään muun muassa hulevesiratkaisusta. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Helsingin uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan

Helsingin uusi rakennusjärjestys tuli voimaan 7.6.2023. Uutta rakennusjärjestystä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen vireille tuleviin asioihin, ei siis olemassa oleviin toteutuksiin.

Helsingin rakennusjärjestyksessä määrätään muun muassa hulevesiratkaisusta. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä määrätään muun muassa siitä, mitä voi rakentaa ja korjata ilman rakennusvalvonnan lupaa.

Merkittävämmät uusitun rakennusjärjestyksen muutokset koskevat toimenpidelupa­vapautuksia, luontoarvojen huomioon ottamista rakennusten rakentamisessa, käyttö­kelpoisten rakennusosien irrottamista purettavista rakennuksista ja näiden rakennusosien uudelleen käyttöä.

Esimerkiksi hulevesistä rakennusjärjestyksessä todetaan pykälässä 16, että tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten kuivatusvesi­järjestelmä, josta vedet on imeytettävä kokonaan tai osittain omalla tontilla, jos maaperä­olosuhteet sen sallivat ja jollei siitä aiheudu alueen rakennuksille kosteusvaurio­vaaraa. Ne hulevedet ja perustusten kuivatus­vedet, joita ei imeytetä tontilla, on johdettava viivyttämällä kiinteistöjen yhteiseen hulevesi­järjestelmään, tai jos tämä ei ole mahdollista, yleiseen hulevesi­järjestelmään. Viivytys on toteutettava ensisijaisesti painanteina, viivytysaltaina tai vastaavina ja toissijaisesti maanalaisena viivytys­ratkaisuna.  Hulevesien ja perustusten kuivatusvesi­järjestelmän rakentamisesta ei saa aiheutua haittaa naapurille eikä vesiä saa johtaa naapuri­tontille, ajoradalle, pyörätielle, jalkakäytävälle, katuojaan eikä muullekaan yleiselle alueelle.

Rakennukseen kiinnitettävästä myynti-, tiedotus- ja mainos­laitteesta määrätään pykälässä 9, että se saa ulottua 0,8 metriä sekä ikkuna- ja ovimarkiisit ja terassien katokset 1,5 metriä katualueelle tai muulle yleiselle alueelle. Vapaan alikulku­korkeuden on oltava vähintään 2,5 metriä. Laitteen muodon, värityksen ja rakenteen on sovelluttava rakennukseen ja ympäristöön. Tontille tai julkiseen kaupunki­tilaan sijoitettavan laitteen valoteho ei saa olla merkittävästi voimakkaampi kuin ympäristön valaistus, se ei saa aiheuttaa estohäikäisyä tai syttyä ja sammua toistuvasti pimeällä eikä sen näytöllä saa esittää voimakkaasti välkkyviä kuvia.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos voimassa olevassa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestyksen ohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/kaavat-aineistot-ja-avustukset-rakentamiseen/helsingin-rakennusjarjestys