Diplomityö: Liikekeskusten poistumisturvallisuuden suunnittelussa liian korkeat henkilömäärät

Palavasta rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti, ja siksi siinä on oltava riittävästi oikein sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä. Timo Rantamäen opinnäytetyöstä selvisi, että kauppakeskusten aidot henkilömäärät jäävät selvästi palosuunnittelua ohjaavien normien antamista määristä. 

Rakennuksen uloskäytävät mitoitetaan henkilömäärän mukaan. Ympäristöministeriön paloturvallisuusasetuksen mukaan henkilömääränä on käytettävä suurinta poistumisalueelle suunniteltua henkilömäärää. Jos todellista tietoa ei ole, henkilömäärä määritellään asetuksen perustelumuistion pohjalta tilan käyttötarkoituksen perusteella, kertoo KK-Palokonsultti.

KK-Palokonsultti Oy:llä työskentelevän Timo Rantamäen opinnäytetyössä ”Prescriptive and actual occupant load of business premises in Finland before and during covid19” tutkittiin, miten suomalaisista kauppakeskuksista mitatut aidot henkilömäärät vertautuvat ympäristöministeriön perustelumuistiossa annettuihin arvoihin. Rantamäen tehtäviin KK-Palokonsultti Oy:llä kuuluvat palosimuloinnit ja paloteknisten suunnitelmien laatiminen.

Rantamäki pyysi diplomityötään varten tiedot henkilömääristä suomalaisilta kauppakeskuksilta. Tutkimuksessa selvisi, että ministeriön perustelumuistion määrittelemä henkilömäärä on yli kolme kertaa suurempi kuin todellinen henkilömäärä ruuhkahuippuina vilkkaimmassa tutkimukseen osallistuneessa kauppakeskuksessa.

Timo Rantamäki totesi, että perustelumuistiossa annetut henkilötiheyden kertoimet henkilömäärien arvioimiseksi huoneistoalan perusteella on monissa muissa maissa määritelty Suomea tarkemmin rakennusten erilaisten käyttötarkoitusten mukaan. Suomessa perustelumuistio kattaa Rantamäen mukaan vain kahdella henkilötiheyden arvolla kaikki kokoontumis- ja liiketilat, olipa kyseessä sitten kauppakeskus, koulu, museo, kirjasto tai yökerho. Rantamäen mukaan olisi tarvetta kehityshank- keelle, jossa tarkastellaan ja tarkennetaan paloturvallisuusasetuksen perustelumuistion henkilötiheyksiä realistisemmalle tasolle.

Koska opinnäytetyö tehtiin covid-19 -pandemian aikana, siinä tutkittiin myös pandemian vaikutusta suomalaisten liikerakennusten henkilömääriin ja poistumisturvallisuuden suunnitteluun. Kahden eri vuoden henkilömäärätietoja vertailemalla havaittiin, että vaikka rakennusten henkilömäärät putosivat rajoitusten vuoksi alussa jyrkästi, ne palautuivat muutamassa kuukaudessa lähelle pandemiaa edeltävää tasoa.

Timo Rantamäen International Master of Science in Fire Safety Engineering (IMFSE) -koulutusohjelman opinnäytetyö ”Prescriptive and actual occupant load of business premises in Finland before and during covid 19”(Liiketilojen ohjeellinen ja todellinen käyttökuorma Suomessa ennen covid-19-pandemiaa ja sen aikana) tehtiin yhteistyössä KK-Palokonsultti Oy:n kanssa. Työn ohjaajana toimi Enrico Ronchi Lundin yliopistosta.