Kuvan kohde ei liity Tukesin tekemiin tarkastuksiin. Kuva: dcannon23/Pixabay

Tukes: Aurinkopaneelien asennuksissa paljon virheitä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes selvitti valvontaprojektissaan aurinkosähköjärjestelmien asennusten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Tarkastettuja kohteita oli 45. Tarkastusten mukaan aurinkosähköjärjestelmien asennuksia tehdään huolimattomasti ja joskus jopa ammattitaidottomasti.

Kuvan kohde ei liity Tukesin tekemiin tarkastuksiin. Kuva: dcannon23/Pixabay

Aurinkosähköjärjestelmien lisääntyessä Tukesiin on tullut paljon kysymyksiä niiden asennuksista ja turvallisuudesta niin asentajilta kuin kuluttajiltakin. Tukesiin on lisäksi ilmoitettu virheellisistä, ammattitaidottomista ja jopa ilman sähköasennusoikeutta tehdyistä asennuksista.

– Yhteydenottojen perusteella alan toimijoilla sekä järjestelmien asentamista aloittavilla toiminnanharjoittajilla on epätietoisuutta toimintaa koskevista säädöksistä ja teknisistä vaatimuksista. Aurinkosähköasennusten toteutuksiin ei ole ollut kaikin osin tarvittavaa ammattiosaamista, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sakari Hatakka.    

– Sähkö- ja paloturvallisuuden kannalta on olennaista, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa noudatetaan standardien turvallisuusvaatimuksia sekä laitteiston osien valmistajien antamia asennusohjeita. Virheelliset asennukset voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaraa, Hatakka toteaa.

Tukes aloitti loppuvuodesta 2022 projektin, jossa selvitettiin teknisen tarkastuksen keinoin aurinkosähköjärjestelmien vaatimustenmukaisuutta. Projektissa tarvittavat tekniset tarkastukset hankittiin Tukesin valtuuttamilta sähkötarkastajilta.

Valvonnan kohteena olivat pääasiassa pientalokiinteistöt ja maatilat. Projekti rajattiin koskemaan sähköverkon kanssa rinnakkain toimivia järjestelmiä, jossa järjestelmä on liitetty kiinteistön sähköliittymän 230/400 voltin sähköverkkoon.

Teknisen tarkastuksen kohteeksi valittiin 45 asennettua aurinkosähköjärjestelmää. Otannan kohteet olivat eri sähköurakoitsijoiden rakentamia, ja otantaan sisältyi useita erityyppisiä kiinteistöjä ja laajuudeltaan erilaisia järjestelmiä.

Tarkastajien piti selvittää mahdolliset tekniset asennuspuutteet ja onko asennuksesta laadittu ja luovutettu tarvittava dokumentointi kuten käyttöönottotarkastuspöytäkirja sekä tarvittavat piirustukset, kaaviot ja ohjeet.

Useissa tarkastetuissa kohteissa aurinkosähköjärjestelmien asennuksia oli tehty huolimattomasti, välinpitämättömästi tai jopa ammattitaidottomasti. Virheet ja puutteet olivat hyvin samankaltaisia kuin Tukesiin tulleissa ilmoituksissa. Projektissa ei kuitenkaan tullut esille oikeudetonta sähkötyötä. 

– Merkittävimmät virheet ja vaatimustenvastaisuudet voidaan jaotella kolmeen osaan: puutteellinen käyttöönottotarkastus ja/tai sen dokumentointi, epäasiallinen standardin vastainen johtojärjestelmän asennus sekä valmistajan asennusohjeiden noudattamatta jättäminen, Hatakka kertoo.

Kaikista tarkastetuista kohteista sähköturvallisuuslaissa edellytetty käyttöönottotarkastuspöytäkirja oli käytettävissä noin 70 %:ssa. Näistä sekä säädösvaatimuksen että asennusstandardin dokumentointivaatimuksen täyttäviä pöytäkirjoja oli vain 32 %.

Yhteensä 40 asennuksessa ilmeni teknisiä puutteita ja ainoastaan noin 11 % asennuksista oli sellaisia, joissa ei havaittu käytön turvallisuuteen merkittävästi vaikuttaneita puutteita.

Johtojärjestelmän asentamispuutteet painottuivat paneeliston kaapelointiin. Kaapeleita ja liittimiä ei ollut kiinnitetty tai tuettu asianmukaisesti, jolloin kaapelit lojuivat katolla vapaana alttiina muun muassa veden ja alas liukuvan lumen ja jään aiheuttamille vahingoille. Toisaalta kaapeleita oli sidottuina kattorakenteisiin kuten kulkusiltoihin ja lumiesteisiin. Kaapeleita oli myös puristuksessa räystäs- ja harjapeltien välissä siten, että kaapelin vaippa on vaarassa painua ja rikkoutua teräviä reunoja vasten.

– Valvontaprojektin tulos tukee käsitystä, että aurinkosähköjärjestelmien asennuksiin liittyy vahvassa järjestelmien kasvuvaiheessa vakavia turvallisuuspuutteita, sanoo Hatakka.

Hatakan mukaan sähköalan toimijoiden ja nimettyjen vastuuhenkilöiden sähkötöiden johtajien tulee tuntea vastuunsa ja huolehtia työntekijöiden riittävästä ammattitaidosta, omavalvonnasta sekä ennen kaikkea siitä, että asennukset ovat turvallisia ja sähköturvallisuuslain edellyttämässä kunnossa ennen käyttöönottoa ja luovuttamista.

Vastuu siitä, että aurinkosähköjärjestelmän asennustyö täyttää kokonaisuudessaan sitä koskevat vaatimukset, on yksiselitteisesti järjestelmän asentaneella sähköurakoitsijalla.

Tukes kiinnittää erityistä huomiota valvonnassaan aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen ja tekee yhteistyötä alan sidosryhmien kanssa turvallisten toimintatapojen ja toiminnanharjoittajien vastuullisuuden edistämiseksi.

Aurinkosähköjärjestelmien kokonaisturvallisuuden, asennuksen ja käytön kannalta on otettava huomioon myös pelastustoimen suositukset pelastustoiminnan mahdollistamiseksi, pelastushenkilöstön työturvallisuuden huomioimiseksi ja hyvän paloturvallisuuden toteutumiseksi.