Kuva: Pixabay

Selvitys: Pääsuunnittelijalle päävastuu suunnittelukokonaisuudesta julkisessa rakennushankkeessa

Pääsuunnittelijan roolia julkisissa korjaushankkeissa on selvitetty osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa. Loppuraportti sisältää toimenpidesuosituksia pääsuunnittelijan lisäksi myös rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja suunnitteluryhmän toimintaan.Selvityksen toteutti RIL ry ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Kuva: Pixabay

Pääsuunnittelijan roolia julkisissa korjaushankkeissa selvitettiin verkkokyselyllä. Kyselystä saatuja tuloksia ja löydöksiä käsiteltiin ryhmäkeskusteluissa, joiden pohjalta työstettiin käytännön ehdotuksia ratkaisutyöpajoissa. Prosessin edetessä kävi selväksi, että toimenpidesuosituksissa ei ole tarkoituksenmukaista keskittyä ainoastaan pääsuunnittelijan tehtäviin.

Loppuraportin toimenpidesuositusten mukaan pääsuunnittelijan pitää vaatia ja uskaltaa ottaa päävastuu hankkeen suunnittelukokonaisuudesta.  Pääsuunnittelijan pitää myös määritellä rakennuksen oletettu vaativuusluokka ja rakennusluvan hakemisen edellytykset sisältäen vaatimukset suunnittelijoiden kelpoisuudelle hankesuunnitteluvaiheessa.  Lisäksi pääsuunnittelijan pitää varmistaa suunnitteluryhmän jäsenien kelpoisuus ja resurssit. Vaatimus koskee erityisesti puitesopimusten kautta hankkeelle tulevia suunnittelijoita.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää parantaa tilaajan ylläpito-, hanke- ja vuokrausorganisaatioiden vuoropuhelua.  Hankkeen kilpailutuksessa ja vaatimuskriteerien asettamisessa pitää varmistaa, että tilaajalla on käytettävissä riittävää osaamista. Tarvittaessa pitää käyttää asiantuntijaa. Hankkeen henkilöresursseissa, aikataulussa ja budjetissa pitää varautua odottamattomiin yllätyksiin.

Suunnitteluryhmässä pitää käydä läpi pääsuunnittelijan rooli ja hankkeen vaatimukset ennen suunnittelun aloittamista.  Korjauskohteen ongelmakohtien kartoittamista ja suunnitteluryhmän yhteistyönä tehtävää vaihtoehtojen pohdintaa pitää tehdä riittävästi hankesuunnitteluvaiheessa.  Suunnitteluryhmän viestinnässä on pyrittävä selkeyteen, läpinäkyvyyteen ja nopeaan palautteeseen mahdollisten suunnitelmapuutteiden tai ongelmien ilmetessä.

Vuonna 2018 alkaneen Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.