Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Rakennusteollisuus RT: Luontokadon ehkäisyyn tarvitaan rakentamisen koko arvoketju

Rakennusteollisuus RT on julkaissut rakennusalaa koskevan raportin alan biodiversiteettivaikutuksista ja niiden hallinnasta. 

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

– Luonnonvarojen kulutuksesta noin puolet liittyy rakentamiseen. Rakentamisen negatiivisissa luontovaikutuksissa on merkittävää vähennyspotentiaalia, jonka toteutuminen edellyttää nykyistä enemmän yritysten, viranomaisten, lainsäätäjän ja tilaajien yhteistoimintaa rakentamisen koko arvoketjulla, SRV:n kehitysjohtaja ja RT:n kestävän rakentamisen toimenpideohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Miimu Airaksinen sanoo.

Rakentamisen aiheuttama paine Suomen luonnolle syntyy taajamarakenteen laajentumisesta, liikenneväylien rakentamisesta ja energiantuotannon infrastruktuurista sekä rakennetun ympäristön elinkaaren biodiversiteettivaikutuksista.  

– Meidän on pyrittävä vähentämään luonnolle aiheutuvaa rasitusta kaikessa ihmisen toiminnassa, myös rakentamisessa. Siksi pidän erittäin arvokkaana, että Rakennusteollisuus RT on nyt selvittänyt luontovaikutuksia ja työ luontokadon torjumiseksi jatkuu biodiversiteettitiekartan luomisella, raportin vastaanottanut ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toteaa.

– Alalla siirretään jo eliöstöä työmaiden alta ekosysteemihotelleihin, ennallistetaan maanottopaikkoja sekä rakennetaan eliöiden liikkumisreittejä, pesäpaikkoja ja elinympäristöjä kuten paahdealueita, Airaksinen kertoo.

Julkaistu raportti rakennusalan vaikutuksista luontokatoon on osa Rakennusteollisuus RT:n laajaa kestävän rakentamisen toimenpideohjelmaa. 

Rakennusteollisuus haluaisi lähestyä biodiversiteettivaikutuksia rakentamisen koko arvoketjulla. RT:n mukaan luontohaittoja pitäisi arvoketjun jokaisessa vaiheessa välttää täysin, ja vasta toissijaisesti vähentää niitä ennallistamis- tai hoitotoimenpiteillä. Kompensointi on viimesijainen keino.

RT:n mukaan biodiversiteettiteeman käsittely on ollut alalla vaikeaa tietotaidon, välineiden sekä tavoitteenasettelun ja mittaamisen keskeneräisyyden takia. RT arvelee tilanteen muuttuvan nopeasti lähivuosina.

– Sidosryhmien odotukset kasvavat ja sääntely lisääntyy muun muassa EU-taksonomian myötä. Taloudellisen hyödyn selvempi esiintulo kiihdyttää muutosta. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on yhteinen haaste. Tarvitsemme selkeitä, yhteisiä linjauksia ohjaamaan koko arvoketjun kaikkia toimijoita yli sektori- ja aluerajojen, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.