Kuva: Vesa Voitto Sakari

Paloturvallisuusmääräysten muutos helpottaa puurakennusten suunnittelua

Kuva: Vesa Voitto Sakari
Asetuksen mukaan jatkossa enintään kaksikerroksisen P2-paloluokan rakennuksen sisäseinäpinnat voi jättää ilman suojaverhousta, jos seinän materiaalit täyttävät puulle ominaisen palokäyttäytymisluokan ja vähimmäistiheyden. Muutos helpottaa suurehkojen, enintään kaksikerroksisten hirsirakenteisten tai muiden massiivipuuseinäisten rakennusten suunnittelua ja mahdollistaa näkyviin jäävät puupinnat rakennusten sisällä.
Samoin puujulkisivuja koskevia rakenteellisia vaatimuksia on eräiden rakennustyyppien osalta lievennetty. Jatkossa esimerkiksi alle 28 metriä korkeiden, enintään kaksikerroksisten P1-paloluokan kokoontumisrakennusten paloturvallisuutta tarkasteltaessa voidaan ottaa huomioon myös niiden muu paloturvallisuustekniikka.
Myös rakennusten alapohjien osiin jaon vaatimuksia on lievennetty ja autosuojan toteuttamista yli kaksikerroksiseen P2-paloluokan rakennukseen helpotettu. Lisäksi muun muassa pientalon kerrosluvun määräytymistä sekä varatiejärjestelyjä koskevia säädöksiä on täsmennetty, jotta niiden tulkinta olisi entistä selkeämpää.
Muutoksilla helpotetaan myös kasvihuonekasvatusta. Laajojen kasvihuoneiden pinta-alaperusteista palo-osastointia ei jatkossa vaadita palokuormaltaan hyvin pienissä kasvihuoneissa. Muutos alentaa rakentamiskustannuksia ja helpottaa kasvatusta, kun osastoivat seinät eivät varjosta kasveja.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Nyt tehdyt muutokset toteuttavat osaltaan hallitusohjelman kirjauksia, jotka koskevat puurakennusten paloturvallisuutta sekä rakentamissäädösten tarkastelua maatalouden kilpailukyvyn kannalta. Asetukseen tehtiin myös muita muutoksia ja tarkistuksia, jotka liittyvät sen soveltamisesta aiheutuviin kustannuksiin ja säädösten tulkintaan.