Pohjalaistalon katto kunnostettiin avustusvaroilla vuonna 2018. Kuva: Hanna Ranto

Museovirastolta entistämisavustusta 208 kohteelle

Museovirasto on jakanut vuoden 2019 avustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen sekä muinaisjäännösalueiden hoitoon.
Entistämisavustusta haettiin tälle vuodelle 416 kohteelle. Museoviraston jaettavaksi asetetuilla rahapelitoiminnan tuottovaroilla voitiin avustaa 208:aa kohdetta yhteensä 1 633 000 eurolla. Keskimääräinen avustus on siten 7 852 euroa. Suurin avustus on 55 000 ja pienin 325 euroa.

Pohjalaistalon katto kunnostettiin avustusvaroilla vuonna 2018. Kuva: Hanna Ranto

Entistämisavustuksia myönnetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden restaurointi- ja korjaustöihin, joilla turvataan kohteen säilyminen. Kunnostustyöltä edellytetään kohteen asua, rakenteita ja rakennusosia säilyttävää sekä arvoja kunnioittavaa ja vaalivaa otetta. Avustuksilla edistetään perinteisten materiaalien käyttöä ja restauroinnin työtaitojen ylläpitoa ja elvyttämistä. Avustusta voivat hakea kohteiden omistajat, ja hankkeissa edellytetään suurta omarahoitusosuutta.

Tyypillisiä avustuskohteita ovat tänäkin vuonna rakennusten rungon ja vesikaton korjaukset sekä alkuperäisten ikkunoiden kunnostustyöt. Lisäksi avustetaan restaurointisuunnitelmien tekoa ja ainutlaatuisten yksityiskohtien konservointia. Avustettavissa kohteissa on tänä vuonna mm. viisi tuulimyllyä.

Muinaisjäännösalueiden hoitoavustusta myönnetään muinaisjäännösrekisteriin merkittyjen kiinteiden muinaisjäännösten maisemanhoitotöihin ja kohteiden merkitsemiseen. Tänä vuonna Museovirasto myönsi yhteensä 27 363 euroa viidelle hakijalle. Suurin avustus on 10 600 ja pienin 2 520 euroa. Avustusta myönnettiin puuston ja kasvillisuuden raivaamiseen sekä kulkuteiden parantamiseen ja opaskyltteihin. Hakijoina olivat maanomistajat ja paikalliset yhdistykset.

Katso tästä entistämisavustusta saaneet:
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset/myonnetyt

Katso tästä muinaisjäännealueiden hoitoavustusta saaneet:
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/muinaisjaannosalueet/myoennetyt-avustukset

Luetteloissa on mainittu vain ne hakijat, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkistamiseen.