Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Arkkitehtipula jatkuu, työttömyysaste alle prosentin

Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA), Arkkitehtitoimistojen Liiton (ATL) ja Maisema-arkkitehtiliiton (MARK) toteuttaman kyselyn mukaan arkkitehdit ovat selvinneet melko hyvin pandemian haasteista ja tulevaisuuden odotukset ovat toiveikkaat. Alaa jo pitkään vaivannut työvoimapula ei ole helpottanut edes koronapandemian aikana.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Toukokuussa toteutettuun pandemiatilannetta kartoittavaan kyselyyn saatiin 260 vastausta. Vastaajista noin 35 % oli yrittäjiä ja ammatinharjoittajia ja loput palkansaajia. Vajaa puolet kyselyyn vastanneista kertoi, että hankkeita oli pandemian aikana viivästynyt tai viivästymässä. Viivästyminen johtui enimmäkseen päätöksenteon ja valmistelun lamaantumisesta ja käsittelyaikojen pitkittymisestä etenkin kunnissa. Viivästykset koskivat erityisesti majoitus- ja toimitilarakentamista.

– Poikkeustilanteessa kuntien oikea-aikaiset korjaamisen ja rakentamisen investointipäätökset nousevat erityisen merkittävään rooliin. Rakennushankkeita on kyettävä käynnistämään myös vaikeina aikoina, Arkkitehtitoimistojen Liiton toiminnanjohtaja Kalle Euro muistuttaa.

Hankkeiden peruuntumisista raportoi noin viidennes yrittäjistä ja nämä koskivat tyypillisesti kuluttajahankkeita. Kaikki peruuntumiset eivät kuitenkaan liittyneet pandemiatilanteeseen. Viivästykset ja peruuntumiset eivät olleet lisääntyneet marraskuussa 2020 toteutettuun kyselyyn verrattuna.

Lähes kolmannes yrityksistä ilmoitti rekrytoineensa kesän 2020 jälkeen uusia työntekijöitä ja viidennes ilmoitti aikovansa rekrytoida lähitulevaisuudessa. Vain vajaa viidennes yrityksistä kertoi irtisanoneensa tai lomauttaneensa henkilöstöä, ja niistäkin valtaosa oli jo joko purkanut tai purkamassa lomautuksia. Rekrytoitujen osuus ylitti selvästi lomautettujen ja irtisanottujen määrän.

–  Alaa vaivannut arkkitehtipula ei edes poikkeustilanteessa ole helpottanut. Työttömyysaste on edelleen arkkitehdeilla alle yhden prosentin. Arkkitehtikoulutusta on lisättävä, jotta kaupungistumisen aiheuttamaan rakentamisen tahtiin pystytään vastaamaan myös jatkossa, SAFAn erityisasiantuntija Pia Selroos sanoo.

–  Arkkitehtien koulutusmäärän lisääminen edellyttäisi riittävää erillisrahoitusta yliopistojen arkkitehtuurin yksiköille, jotka painivat nyt resurssiensa äärirajoilla, Selroos toteaa.

Kyselyyn vastanneista yrittäjistä ja ammatinharjoittajista oman tilanteensa arvioi erinomaiseksi tai hyväksi 54 % ja palkansaajista 92 %. Kyselyyn vastanneista palkansaajista 65 % ilmoitti, että koronatilanne ei ollut vaikuttanut heidän työhönsä tai työmääräänsä. Loput vastanneet raportoivat lähes poikkeuksetta lisääntyneestä työmäärästä.

SAFA, ATL ja MARK toteutti pandemian vaikutuksia arkkitehtitoimistoissa selvittävän kyselyn kolmatta kertaa. Seuraava kysely toteutetaan lokakuussa.