Vepe Erikkilä

Vahanen-yhtiöt: Pääsuunnittelijan ei tarvitse eikä pidä olla rakennushankkeen arkkitehti

Pääsuunnittelijaa palveluna on kyselty paljon niin rakennuttajien kuin rakentajienkin puolelta, ja meiltä sen saa. Tilaajille on tärkeää saada pääsuunnittelijaksi puolueeton henkilö, joka ei ole hankkeessa myös arkkitehdin roolissa. Pääsuunnittelijan intressi on aina koko hankkeen intressi. Kyseessä on alalla melko uusi rooli, jonka nimike otettiin mukaan maankäyttö- ja rakennuslakiin vasta vuonna 2000. Edellisillä vuosisadoilla ei ollut monia suunnittelualoja, vain rakennusmestari ja arkkitehti, jotka vastasivat koko talosta. 1970-luvulla ammattikuntamme alkoi ”haihatella” ja luopui talouspuolen vastuusta, mikä synnytti rakennuttajakonsulttien tarpeen.

Vepe Erikkilä

Pääsuunnittelija on rakennushankkeeseen ryhtyvälle tärkeä kumppani viranomaisten suuntaan. Rakennusvalvoja haluaa useimmiten keskustella pelkästään pääsuunnittelijan kanssa, ja pääsuunnittelija nimetään viranomaistahon vastapuoleksi. Rooli on tärkeä viranomaisille, ja siksi sen pätevyys arvioidaan erikseen. Varsinkin pääkaupunkiseudulla pääsuunnittelijaksi kelpaa vain alalla kokeneeksi ja osaavaksi tunnettu ja todettu henkilö.

Pääsuunnittelija on yksi rakennushankkeeseen ryhtyvän luottohenkilöistä. Projektijohto vastaa taloudellisesta johtamisesta, pääsuunnittelija suunnitteluryhmän johtamisesta, ja pääsuunnittelija huolehtii siitä, että suunnitelmat ovat oikeellisia sekä lainmukaisia. Pääsuunnittelija siis huolehtii, että hanketta hoidetaan, niin kuin laki määrittelee, ja että kukin suunnitteluala vastaa omasta alueestaan. Hän huolehtii hankkeen kokonaislaadusta ja johtaa kapellimestarin ottein rakennusprojektin orkesteria.

Kokenut pääsuunnittelija tunnistaa ja tunnustaa resurssitarpeet

Pääsuunnittelija tunnistaa rakennuspaikan erityispiirteet ja arvioi resurssien riittävyyden, pätevyysvaatimukset ja aikataulut niin, että kaikki suunnittelualat tulevat ajallaan huomioiduiksi. Oikeiden suunnittelijoiden löytäminen on hankkeeseen ryhtyvän vastuulla, mutta kokenut pääsuunnittelijakonsultti osaa kysyä, ovatko kaikki suunnittelualat tiedossa tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, ja kertoo, mitä suunnittelua tarvitaan, jos tulee yllätyksiä. Kokenut pääsuunnittelija tunnustaa, että työvaiheet ja mahdollisten puutteiden korjaaminen vaativat oman aikansa, ja osaa jakaa resurssit hankkeen vaatimusten mukaan.

Rakentamisen suunnittelu on oivaltamista edellyttävä prosessi, joka ei voi edetä täysin kronologisesti. Pääsuunnittelija ja arkkitehti edustavat hankkeessa prosessin luovaa osuutta, jolle pitää varata oma aikansa. Hankkeeseen ryhtyvän on hyvä muistaa, että alkuvaiheessa on aina suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. Varsinkin alussa, hankekehitysvaiheessa kannattaa jättää aikaa luovuudelle, ajatustenvaihdolle ja suunnitteluosapuolten tietomallipohjaiselle keskustelulle eri toteutusvaihtoehdoista keskinäisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Näin aikataulua myöhemmin venyttävien yllätysten riski vähenee olennaisesti.

Pätevyys muodostuu kokemuksesta, koulutuksesta ja tenteistä

Maankäyttö- ja rakennuslaki sanoo, että pääsuunnittelija on henkilökohtaisessa vastuussa hankkeesta, kun on kysymys henkilöturvallisuudesta. Viime kädessä vastuuta mitataan henkilöturvallisuudella. Aineellisia vahinkoja varten on vakuutukset, mutta kuolemantapauksesta joutuu raastupaan, ehkä jopa vankilaan. Pääsuunnittelijan pitää siis olla erityisen tarkkana ratkaisuissa, jotka voivat johtaa henkilövahinkoihin. Tällaisia ovat lasipinnat, liukkaat alustat, kaiteet, kapeat käytävät ja pelastusreitit. Lain edellyttämä esteettömyys on keskeinen osa pääsuunnittelijan vastuualuetta ja tarkoittaa käytännössä arkkitehdin ohjaamista. Pääsuunnittelu ei kuitenkaan ole arkkitehtisuunnittelua vaan oma suunnittelualansa. Pääsuunnittelija ei esimerkiksi vastaa tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta vaan huolehtii, että suunnitteluala valitse toimittajat, joiden tuotteet vastaavat vaatimuksia. Tuotteiden soveltuvuuteen vaaditaan rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä, jolla osoitetaan rakennusosan soveltuvuus kyseiseen käyttötarkoitukseen kyseisessä paikassa.

Pääsuunnittelijan pätevyys saavutetaan kokemuksen lisäksi osallistumalla koulutuksiin ja kursseille ja suorittamalla esimerkiksi FISEn tentti. FISEen perustettiin Pääsuunnittelijan pätevyyden toteamislautakunta vuonna 2005. Pohjakoulutuksen ei tarvitse olla arkkitehti, vaan pääsuunnittelijaksi voi pätevöityä omalta suunnittelualaltaan. Pääsuunnittelijan valintaan vaikuttaa kyseessä olevan hankkeen luonne ja pääsuunnitteluala; tavallisissa rakennuksissa arkkitehti ja luolahankkeissa kalliosuunnittelija. Vaativimpia kohteita ovat historiallisesti arvokkaat ja suojellut sekä rakennusteknisesti, -taiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti vaativat rakennukset ja monen käyttötarkoituksen hybridikohteet. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi lisäksi esittää omat vaatimuksensa pääsuunnittelijalle, mutta viime kädessä rakennusvalvontaviranomaiset määrittävät aina pääsuunnittelijan vähimmäisvaatimustason.

Kirjoittaja: Vepe Erikkilä, Toimitusjohtaja, Innovarch Oy, puh. 040 547 7647, vepe.erikkila@innovarch.fi