Vasemmalta: Hannu Laaksonen, Kari Kallio, Jarno Mattila, Lauri Hakula ja Juho Kuntu

UVL Talotekniikka Oy voitti Kultaisen kypärän

Voittajan valinnan perusteluna on työturvallisuuden liittäminen tiiviiksi osaksi yrityksen tuotannon ohjausjärjestelmää. UVL Talotekniikka Oy:n tuotannon kehitysryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa arvioimaan myös työturvallisuuteen liittyviä muutoksia ja kehittämistarpeita. Kehitysryhmä järjestää muun muassa kokeiluja erilaisten suojavälineiden toimivuudesta ja niiden vaikuttavuudesta työturvallisuuden parantamiseksi.

Tuotannon kehitysryhmään kuuluu asentajien, hankinnan ja työnjohdon edustajia. Sen toimintaa valvoo ja ohjaa yrityksen työsuojelutoimikunta, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa käsittelemään kehitysryhmässä päätettyjen parannustoimenpiteiden vaikutusta. Seurattavina asioina ovat muun muassa tapaturmaraportit, läheltä piti -tapaukset, sairauspoissaolojen määrä ja niistä kertyneet kustannukset sekä euroissa että niiden suhde maksettuihin palkkoihin.

  • Palkinto on meille iso asia. Pidän sitä erityisesti tunnustuksena henkilöstöllemme, joka on hyvin sitoutunut järjestelmälliseen turvallisuuden parantamiseen. Työturvallisuus tehdään lopulta aina yksittäisen henkilön päätösten ja toiminnan kautta. Erityiskiitokset on annettava yrityksemme työnjohdolle, jonka tehtävänä on valvoa tehtyjen päätösten toteutumista työmailla. Aikuisten miesten toimintaan puuttuminen ei ole aina mukavaa, UVL Talotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Kari Kallio sanoo.
  • Olemme saaneet sairauspoissaolot laskuun ja sillä on ollut selvä vaikutus paitsi inhimillisten kärsimysten vähenemiseen, niin myös yrityksen kannattavuuteen. Kalleimmaksi tulevat lyhyet, 1–3 päivää kestävät sairauspoissaolot. Onneksi juuri niitä voidaan torjua ihan ymmärrettävillä toimenpiteillä eli suojavälineiden käytöllä ja oikeilla työasennoilla. Ratkaisevaa tässä työssä on koko porukan sitouttaminen oikeaan toimintaan.

Yritykset ovat harvoin tietoisia työtapaturmien aiheuttamista todellisista kustannuksista. Tilanteet tulevat eteen yksitellen ja ne hoidetaan kaiken kiireen keskellä. Samalla kokonaisuus häviää näkyvistä.

Sairauspoissaolot aiheuttavat kuitenkin keskimäärin 5 %:n lisän yritysten palkkakustannuksiin. Kukin yritys voi laskea itse omilla luvuillaan, kuinka suurta lisäkustannusta se tarkoittaa omassa yrityksessä. Monen yrityksen kohdalla viivan alle jäävä tulos voisi olla jopa kaksinkertainen, jos sairauspoissaolot saataisiin pienenemään puoleen nykyisestä, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä toteaa.

Voittajan valitsi raati, johon kuului asiantuntijoita Rakennusteollisuus RT ry:stä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenniasta ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä. Valintaraati korostaa perusteluissaan sitä, että keskeistä työturvallisuustason nostamisessa ja ylläpitämisessä on yrityksen johdon määrätietoinen toiminta ja henkilöstön johtaminen.

Kultainen kypärä -työturvallisuuskilpailu on Talotekniikka-alan järjestöjen ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian joka toinen vuosi järjestämä kilpailu, jonka tarkoituksena on edistää alan työympäristöjen turvallisuutta ja antaa tunnustusta työturvallisuuden hyvin hoitaneille Talotekniikka-alan yrityksille. Kilpailu on avoin kaikille alalla toimiville yrityksille, niin urakoitsijoille, suunnittelijoille kuin teollisuudellekin.