Kuva: Pixabay

Uusi sivusto kestävään ympäristörakentamiseen

Kuva: Pixabay

KESY-toimintamalli ohjeistaa, miten viherala voi vastata isoihin haasteisiin kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, eliöiden elinympäristöjen häviäminen, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen.

Ratkaisuja ovat resurssien tehokkaampi käyttö, materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys, energiankulutuksen vähentäminen, saastumisen ennaltaehkäisy ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Viherrakennushankkeissa on tärkeää ottaa huomioon myös viihtyisien elinympäristöjen saavutettavuus, monipuolisuus sekä ihmisten osallistaminen.

Kestävän kehityksen näkökulmista ympäristörakentamisessa korostuu erityisesti ekologinen kestävyys. Rakentamisessa puututaan luonnonprosesseihin: veden kiertokulkuun, maaperään, kasvillisuusalueisiin eli ekosysteemipalvelujen kannalta keskeisiin tekijöihin. Tavoitteena on vaalia näiden prosessien elinvoimaisuutta ja jatkuvuutta. Tämä edellyttää kokonaisuuksien ymmärtämistä ja huomioon ottamista kaikessa toiminnassa.

KESY-toimintamalli esittää, millä tavoin viheralueiden tilaaja, suunnittelija, rakentaja ja kunnossapitäjä voi ottaa huomioon kestävän ympäristörakentamisen toiminnassaan.

Toimintamalli on purettu uudelle KESY-sivustolle helposti omaksuttaviin osa-alueisiin. Jokainen käyttäjä löytää itseä koskevat tiedot helposti. Myös toimintamallin teemasisältö on jaettu verkkosivuilla alaotsikolla omaksi asiakokonaisuudeksi. Lisäksi toimintamalli on purettu verkkoluennoiksi, joita voi vapaasti hyödyntää työpaikoilla ja oppilaitoksissa toimintamalliin tutustuttaessa. Sivustolla on myös paljon kestävään ympäristörakentamiseen liittyvää taustatietoa.

KESY-nettisivut: www.vyl.fi/kesy