Selvitysmies ratkaisemaan betonin lujuusongelmia

Rakennusteollisuus RT on kutsunut riippumattoman selvitysmiehen, jotta betonirakenteissa ilmenneet lujuuspoikkeamat saadaan ratkaistuksi mahdollisimman nopeasti. Selvitysmiehen tehtävänä on muodostaa tilanteesta kokonaiskuva kartoittamalla kattavasti ongelmat sekä niihin johtaneet syyt. Lisäksi hän tekee suositukset toimista, joilla vastaavat puutteet kyetään välttämään jatkossa. Yksittäisiin kohteisiin selvitysmies ei ota kantaa.

Selvitysmiehen tehtävän ottaa hoitaakseen diplomi-insinööri Tapani Mäkikyrö. Mäkikyrö on Oulun kaupungin rakennusvalvonnan entinen johtaja. Hänellä on myös aiempaa kokemusta selvitysmiehen tehtävistä toimittuaan muun muassa ympäristöministeriön asettamana rakenteellisen turvallisuuden selvitysmiehenä.

Selvitysmies aloittaa tehtävänsä heti. ”Tavoitteena on saada työ maaliin kesälomiin mennessä. Jos tehtävä osoittautuu odotettua monimutkaisemmaksi, työssä edetään väliraportin kautta ennen kesälomia”, Tapani Mäkikyrö kertoo.

Betonirakentamisen ongelmien selvittely on edennyt hitaammin kuin ala toivoo. ”Asian verkkaiseen etenemiseen lienee merkittävänä syynä se, että eri toimijat ovat kukin tehneet asiasta omia selvityksiään ilman laajempaa yhteistä koordinaatiota. Selvitykset ovat jääneet irrallisiksi, eikä sirpaleista informaatiota ole kyetty kokoamaan tehokkaasti yhteen”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo.

Päätöksestä selvitysmiehen kutsumiseksi Rakennusteollisuus RT on Pipatin mukaan käynyt keskusteluja hyvässä yhteisymmärryksessä alan markkinavalvojana toimivan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin sekä ympäristöministeriön ja Liikenneviraston kanssa.

Selvitysmies-toimeksiannon lisäksi Rakennusteollisuus RT haluaa tukea asian selvittämistä kutsumalla koolle avoimen yhteistyöryhmän. Tarkoituksena on tehostaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä ja siten parantaa tekeillä olevien ja tulevien selvitysten koordinaatiota ja nopeuttaa tiedonkulkua. Ryhmä mahdollistaa myös entistä paremmin yhteisen näkemyksen hakemisen mahdollisiin muutostarpeisiin esimerkiksi rakentamisen valvonnassa ja ohjeistuksissa.

”Näkemyksemme mukaan yhteistyöryhmän ytimen muodostaisivat Tukesin, ympäristöministeriön ja Liikenneviraston sekä Rakennustarkastusyhdistyksen edustajat. Lisäksi ryhmään toivotaan mukaan RT:n lisäksi ainakin RAKLIn, SKOLin ja Aalto-yliopiston edustajat. Kaikki osapuolet ovat tervetulleita omalla panoksellaan mukaan”, toimitusjohtaja Pipatti korostaa. Rakennusteollisuus RT:n kautta ryhmässä ovat edustettuna betoniteollisuus sekä talonrakentamisen ja infrarakentamisen urakoitsijat. Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen pyritään järjestämään huhtikuun alkupuolelle.

Loppuvuonna 2016 laajemmin esille nousseet betonirakentamisen lujuuteen liittyvät kysymykset ovat käynnistäneet lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä. Ne ovat tuottaneet ongelmien syntyyn vaikuttaneista tekijöistä merkittävästi uutta tietoa, jota käytetään myös selvitysmiehen työssä ja yhteistyöryhmässä hyväksi.

”Selvitysten pohjalta voidaan jo tässä vaiheessa todeta, että ongelmien taustalta ei näyttäisi olevan löydettävissä mitään yhtä tai yksinkertaista syytä. Sen sijaan taustalla vaikuttaa olevan suurempi joukko erilaisia materiaaleihin ja prosesseihin läpi rakentamisen ketjun liittyviä tekijöitä”, toteaa Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila.


Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten, teknisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, LVI-tekninen urakointi ja Pinta.