Havainnekuv rakennuksesta (Savonlinnan kaupunki/Arkkitehtitoimisto Valjus Oy)

Savonlinnan teknologiapuistoon halutaan puurakentamisen tutkimusympäristö

Havainnekuv rakennuksesta (Savonlinnan kaupunki/Arkkitehtitoimisto Valjus Oy)

Kaupunki ja Xamk ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen teknologiapuiston laajennushankkeesta. Hankkeen on tarkoitus tukea suomalaista mekaanisen puurakentamisen teollisuutta. Toteutuessaan laboratorio vahvistaisi alan innovaatiotoimintaa sekä tukisi yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Hanke vahvistaisi myös teollisen puurakentamisen insinöörikoulutuksen osaamista sekä toteuttaisi maan hallituksen asettamia ilmastonmuutoksen torjunnan, hiilineutraalisuuden ja puurakentamisen lisäämisen tavoitteita.

Massiivipuu- ja hybridirakentamisen testauslaboratorion on tarkoitus erikoistua suuren mittakaavan puuelementtitestaukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioon on tulossa täyden mittakaavan säätestauslaitteisto puukuitueristeiden testaamiseen sekä fysikaalinen laboratorio puutuotteiden soveltavaan tutkimukseen. Osaksi kokonaisuutta on suunnitteilla myös puitteet prosessiautomaatiolaboratoriolle.

Rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuus maanjäristystestauslaitteiston toteuttamiselle tulevaisuudessa. Testauskokonaisuus mahdollistaisi kokonaan uusien alan innovaatioiden tuotekehitysaikaisen ja jatkossa myös sertifiointitestauksen. Testausympäristö tukisi alan kasvua paitsi puurakenteiden myös puu- ja betonirakenteita yhdistävien hybridirakenteiden testauksessa ja uusien innovaatioiden kehittämisessä.

– Hanke vahvistaa Savonlinnan teknologiapuistoa yhteistyössä Xamkin ja maakuntaliiton sekä puurakentamisen alan yritysten kanssa. Näin Xamkiin ja teknologiapuistoon tulee kansallisesti puurakentamisen tutkimus- ja kehitysympäristö, joka Suomesta vielä puuttuu. Tämän avulla luodaan edellytykset viedä Suomessa puurakentamista eteenpäin muun muassa standardien kehittämisen avulla, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Hankkeen arvioidaan tuovan välittömästi 25-30 uutta työpaikkaa Savonlinnan talousalueelle sekä välillisesti kymmeniä muita työpaikkoja alan teollisuuteen vahvistaen siten koko Kaakkois-Suomen alueen elinkeinoelämää.

– Xamk on vahvasti sitoutunut toimimaan myös Etelä-Savon maakunnan kehitysnäkymien kääntämiseksi ja elinvoiman vahvistamiseksi. Keinoina ammattikorkeakoululla on osaamisen vahvistaminen koulutuksen avulla ja yritysten kasvun tukeminen soveltavalla tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Tämä hanke tukee molempia päämääriä. Samalla se synnyttää merkittävän määrän uusia työpaikkoja, kertoo Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

Investoinnin suuruus on kokonaisuudessaan 16,2 miljoonaa euroa: rakennusinvestointi 9,5 miljoonaa euroa, laboratoriolaitteistot 2,7 miljoonaa euroa ja kehittämishanke laboratoriohakkeen edistämiseksi 4 miljoonaa euroa.

Toteutuakseen hanke tarvitsee maakuntaliiton ja valtion rahoituksen.