Suomessa EU:n elpymisrahaa suunnataan uusiutuviin energiamuotoihin 155 miljoonaa euroa. Peltojen kipsikäsittelyyn on luvassa 15 miljoonaa euroa ja ravinteiden kierrätykseen 5 miljoonaa euroa. Kuva: Yves Bernardi, Pixabay

Kestävän kasvun ohjelmasta miljardin euron panos vihreään siirtymään

Kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa Suomen vihreää siirtymää yhteensä yli miljardilla eurolla. Avustuksia suunnataan vähähiilisiin investointeihin, tutkimukseen ja kehitykseen. Ensimmäiset hankkeet pääsevät Ympäristöministeriön mukaan vauhtiin jo tänä vuonna. 

Suomessa EU:n elpymisrahaa suunnataan uusiutuviin energiamuotoihin 155 miljoonaa euroa. Peltojen kipsikäsittelyyn on luvassa 15 miljoonaa euroa ja ravinteiden kierrätykseen 5 miljoonaa euroa. Kuva: Yves Bernardi, Pixabay

– Kestävän kasvun ohjelma on Suomen historian suurin ilmastopanostus, ja se näyttää esimerkkiä myös tulevaisuuden talousratkaisuille. Signaali eri toimijoille on selvä: nyt on oikea aika investoida kestävään tulevaisuuteen. Rahoituksella vauhditamme etenemistä kohti hiilineutraalia Suomea ja nostamme samalla Suomea jaloilleen koronakriisistä. Tärkeä periaate koko elvytyspaketille on se, ettei mikään elvytystoimi saa haitata ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamista, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Investointien arvioidaan vähentävän päästöjä vuosittain vähintään kolme miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodesta 2026 lähtien, mikä ympäristöministeriön mukaan vastaa noin kuutta prosenttia Suomen päästöistä. Tavoitteena on tuoda Suomi globaaliksi kärkimaaksi vety- ja kiertotalouden, korkean jalostusarvon biotuotteiden ja päästöttömien energiajärjestelmien ja muiden ilmasto- ja ympäristöratkaisujen alalla, parantaa energiatehokkuutta sekä nopeuttaa muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen.

Ensimmäiset rahoitushaut käynnistyvät loppuvuoden aikana.

– Öljylämmityksen vaihtaminen kestävään lämmitysmuotoon on kiinnostanut kansalaisia todella paljon, joten on hienoa, että voimme jatkaa avustusten myöntämistä saumattomasti. Samoin pidän erittäin tärkeänä sitä, että sähköautojen latausinfraan myönnettävät avustukset saavat lisäpontta. Kattava latausinfra on välttämätön edellytys liikenteen sähköistymiselle, Mikkonen sanoo.

Öljylämmityksestä luopumista tuetaan 70 miljoonan euron lisärahalla, mikä ympäristöministeriön mukaan mahdollistaa noin 15 000 rakennuksen siirtymisen pois öljylämmityksestä. Tukea voivat saada yksittäiset kotitaloudet, kunnat, seurakunnat ja yhdistykset. 

Sähköautojen latausinfran avustuksiin tulee 20 miljoonan euron lisäys, josta 17 miljoonaa suunnataan asuinrakennuksiin ja 3 miljoonaa euroa yritysrakennuksiin. ARA:n myöntämää avustusta on tarkoitus laajentaa yrityksille vuonna 2022.  

Yritykset voivat hakea rahoitusta muun muassa akku-, bio-, muovi-, tekstiili-, rakennus- ja elektroniikkamateriaalien sekä teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistäviin innovatiivisiin laitehankintoihin sekä prosessien kehittämiseen. Yhteensä 110 miljoonan euron investointituki tulee haettavaksi Business Finlandilta syksyyn mennessä. 

Energiajärjestelmän vihreää siirtymää vauhditetaan panostamalla merituuli- ja aurinkovoimaan, geolämpöön, biokaasuun, uusiutuviin liikennepolttoaineisiin, ja lämmön talteenottoon. Yhteensä 155 miljoonan tukipotti tulee haettavaksi TEM:stä ja Business Finlandista tämän vuoden aikana.

Lisäksi tukea on tarjolla teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen (60 miljoonaa euroa) sekä investointeihin, jotka liittyvät vähähiiliseen vetyyn ja hiilidioksidin hyödyntämisen, kuten puhtaan vedyn tuotanto- ja varastointiteknologian kaupalliseen skaalaukseen (150 miljoonaa euroa). Rahoitukset tulevat haettaviksi Business Finlandin sekä työ- ja elinkeinoministeriön
kautta loppuvuoden aikana.

Vihreää siirtymää tukevien lupaprosessien käsittelyyn varataan 12 miljoonaa euroa, jolla lisätään väliaikaisia voimavaroja. Kunnille ja maakuntien liitoille tarjottaviin tuulivoima-avustuksiin tehdään 1,5 miljoonan lisäys.

Rakennetun ympäristön päästöjen vähentämistä tuetaan 40 miljoonan euron ohjelmakokonaisuudella, jossa panostetaan vähähiilisyyttä vauhdittavaan tutkimukseen, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Tänä vuonna käynnistyvästä ohjelmasta vastaavat ympäristöministeriö ja Business Finland, ja hankkeet valitaan pääosin vuosina 2022–2023. 

Peltojen kipsikäsittelyyn suunnataan 15 miljoonaa euroa. Peltojen kipsikäsittely vähentää maatalouden fosforikuormitusta Itämereen ja edistää peltomaan hiilivarannon säilymistä. Viljelijät voivat hakea käsittelyä keväästä 2022 lähtien.

Ravinteiden kierrätystä vauhditetaan ohjaamalla viisi miljoonaa euroa hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää innovaatioita ja investointeja sekä kehittää ohjauskeinoja, joilla ravinteiden kierrätyksestä syntyy kannattavaa liiketoimintaa. 

Suomen kestävän kasvun ohjelma vaatii vielä komission hyväksynnän ja lisätalousarvion rahoituspäätökset eduskunnan siunauksen.