Kasavuoren päiväkoti

KV_001Teksti ja kuvat: Matti A. Kallio

Kauniaisten kaupungin rakennuttajapäällikön Mauri Laakkosen mukaan entisen puretun Kasavuoren päiväkotirakennuksen tekniset kunnostustarpeet olivat suu-ret. Vanha rakennus peruskorjattunakaan olisi ollut kooltaan riittävä eikä toiminnallisesti nykypäivän vaatimuksia vastaava.

Uusi rakennus on nyt Kauniaisten suurin päiväkoti.

– Päiväkoti on mitoitettu 107 lapsen hoitopaikaksi kuudelle päivähoitoryhmälle ja yhdelle vuorohoitoryhmälle, Mauri Laakkonen kertoo.

Päiväkotien suunnittelu on oma genrensä ja vaatii tiiviin yhteistyön kaikkien osa-puolten välille. Etenkin arkkitehdin ja rakennuttajan yhteistyö on tärkeä.

– Kaupunginhallitus halusi asettaa sekä luottamus- että virkamiesedustajista koostuvan suunnittelua ohjaavan ryhmän tälle paikallisesti mittavalle uudisrakennushankkeelle. Ryhmä ohjasi myös muiden erikoissuunnitelmien laadintaa.

Rakentaminen tehtiin taiteen ja sääntöjen mukaan. Ulkopuolisia konsultteja suunnittelijoiden lisäksi olivat rakennuttajakonsultti sekä rakennus- ja taloteknisten töiden valvojat.

Omasta takaa hanketta olivat johtamassa ja valvomassa projekti-insinööri Tommi Metsälä apunaan projektivalvoja Hannu Laakkonen.

KV_014b

Ohjemalliset vaatimukset

Suunnittelukonsulttien ja urakoitsijan työlle asetettiin useita tavoitteita.

– Tontin luonteen ja käytettävissä olevan rakennusoikeuden vuoksi keskeinen vaatimus oli se, että ne suunnitellaan erittäin tehokkaiksi käytön suhteen. Eteinen esimerkiksi piti suunnitella siten, että useampi ryhmä kykenee käyttämän sitä. Sa-ma koski leikkitilan muodostusta, joka saatiin aikaiseksi suunnittelemalla solu- ja pariryhmien tiloja. Myös tilojen laadulle asetettiin omat vaatimuksensa. Tilat piti suunnitella siten, että ne ovat hillityt, rauhalliset ja linjakkaat ja että osa niistä on muunneltavissa yhdistämällä, varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola täsmen-tää.

Myös tekstiilien valinnassa piti pidättäytyä väriloistosta. Värimaailman tuli olla rau-hallinen ja materiaalien luonnonläheisiä.

– Lapset tuovat värin päiväkotiin, Hiitola toteaa.

Näin ollen kuosien tuli olla vaaleita väritykseltään. Käytännöllisyys eli päivittäisten rutiinien hoitaminen oli suunnittelun ohjauksessa mukana kautta linjan. Toimisto- ja henkilökunnan tilat sekä vuorohoito, esimerkkinä tästä, tahdottiin asemoida sisäänkäynnin lähelle. Arkkitehdin esittämä aulatilojen tammiparketti sai väistyä muovimaton tieltä. Se on helppo siivota, lakaista ja pestä.

– Erityistä huomiota tahdoimme kiinnittää akustiikan suunnitteluun. Solujen välillä ei saanut syntyä häiritsevää ääntä.

Myös pienen ihmisen mittakaava tuli ottaa huomioon. Saniteettitilojen kiintokalus-teiden tuli olla sellaiset, että lapsi kykenee suorittamaan päiväset rutiininsa. Sama ajattelu koski muiden kiinto- ja irtokalusteiden valintaa ja suunnittelua.

Pihapiiri on erittäin tärkeä osa päiväkotien toimintaa, yhtä tärkeä kuin sisätilat. Tilatehokkuus ja päätös rakentaa osa päiväkodista kaksikerroksiseksi antoi mahdollisuuden pihamaan koon säilyttämiseen mahdollisimman suurena. Näin sinne kyettiin strukturoimaan selkeästi erottuvia toimintoja.

001

Arkkitehdin työ

Kasavuoren päiväkodin suunnittelu lähti käyntiin vahvistetun kaavan pohjalta. Kaavaan ei tarvittu muutosta, mutta uusi rakennus vaati suunnittelijalta kilvoittelua ammattitaidon suhteen: Uutta tilaa tarvittiin niin paljon, että kiinteistön rakennusoikeus käytettiin kokonaan.

– Rakennuksen kokonaistehokkuus maksimoitiin ja siten toimintojen vaatima pinta-ala saatiin juuri ja juuri mahtumaan rakennusoikeuteen, kertoo arkkitehti Tarmo Peltonen Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy:stä.

Kaupunkikuvalliseksi tavoitteeksi rakennustoimikunta asetti sen, että uuden päiväkotirakennuksen tulee muodostaa yhtenäistä kaupunkikuvaa aiemmin rakennetun ”paviljonkipäiväkodin” kanssa. Tavoitteena oli myös sijoittaa rakennus kadun varteen ja leikkipihat tontin keskiosalle.

– Rakennus massoiteltiin siten, että kadun varrella se on yksikerroksinen, jolloin se ei varjosta kadun varren yksityisasuntoja. Myös alueen mittakaava säilyy tämän vuoksi, kertoo Tarmo Peltonen.

Päiväkoti on suuri Kauniaisten mittakaavassa. Sen tilat jaettiin viiteen erilliseen soluun, jotka ovat akustisesti ja toiminnallisesti itsenäisiä. Ne on suunniteltu kui-tenkin siten, että kaikilla soluilla on välitön kontakti keskeisiin yhteistiloihin. Vaikka päiväkoti on suuri, lasten on siellä helppo orientoitua. Yhteisiä tiloja ovat sali, näyttämö ja ruokasali / aulatila. Pääsisäänkäynnin ja aulan yhteydessä ovat myös henkilökunnan tilat.

KV_033Sisätiloiltaan Kasavuoren uusi päiväkoti on samanaikaisesti sekä kodikas että juhlallinen. Iltakäyttöön soveltuvat tilat; sali, ruokasali ja näyttämö ovat pääsisään-käynnin lähellä helposti erotettavissa soluista. Myös keittiö on näiden keskeisten yhteistilojen vieressä.

– Merkittävän osan sisäpinnoista muodostaa saarniviilupintainen akustiikkalevy. Sen avulla voitiin saavuttaa erittäin hyvä äänenvaimennustaso ja kuitenkin säilyt-tää pinnat rauhallisina ja selkeinä. Luonnonvalolla on suuri merkitys sisätilan tunnelmassa. Lasiseinät, ovet ja suuret ikkunapinnat antavat hyvin valoa, samoin neljä kattoikkunaa. Yleisilme on näin raikas vaikka rakennuksen runko on suuren tehokkuusvaatimuksen vuoksi melko syvä, kertoo Tarmo Peltonen.

Leikkivälineillä on suuri merkitys varhaiskasvatuksessa. Päivä on pitkä, ja leikki on työtä, sen tietää jokainen pienten lasten äiti ja isä. Kukin päiväkoti on omanlaisensa, ja Kasavuoren päiväkodin piha-auditorio tuo teatterin ilot myös ulkotiloihin. Talvella pitää harjoitella ahkerasti näytelmiä pikkunäyttämöllä, jotta kevätjuhlissa päästään esittämään niitä piha-auditorioon.

Kasavuoren päiväkodin perusratkaisu liittyy kiinteästi tontin kokoon, korkeussuh-teisiin ja rakennusoikeuden määrään.

– Seitsemän päivähoitoryhmän suunnittelu yhteen tasoon olisi jättänyt aivan liian vähän tilaa leikkipihalle. Siksi rakennus suunniteltiin osin kaksikerroksiseksi. Tontin keskiosalla oleva kukkula sidottiin yhteen rakennuksen toisen kerroksen kanssa sillan avulla. Näin metsäisestä kukkulasta muodostui yläkerran lapsiryhmille oma jännittävä leikkipaikka.

Vaativa akustiikka haastoi rakentajan

Työmaainsinööri Panu Härkki Quattrogroupista kertoo hankkeen olleen arkkiteh-tuuriltaan korkealuokkainen.

– Akustiikkaan kiinnitettiin tavallista enemmän huomiota. Akustisia pintoja on pal-jon ja monimuotoiset rakenteet vaativat tarkkuutta asennustyössä. Akustisten vaatimusten täyttyminen varmistettiin mittaamalla. Mittaukset suoritettiin huonee-seen sijoitetun ympärisäteilevän äänilähteen avulla ja tilojen välinen ääneneristävyysvaatimuksen täyttyminen todettiin seinärakenteen toiselta puolelta desibelimittarein.

KV_016bPerustamisolosuhteet olivat hyvät ja paalutusta ei tarvittu. Runsaslumisen talven jäljiltä maa ei ollut roudassa, kun työt aloitettiin aukealla tontilla lumien auraamis-töillä maaliskuussa 2011. Paksu lumikerros toimi hyvänä eristeenä.

– Pääosin runko on rakennettu betonielementeistä, mutta mukana kantavissa ra-kenteissa on myös teräspilareita ja -palkkeja. Ei-kantavat ulkoseinät ovat puuele-menteistä rakennetut. Ulkoseinien laudoittaminen sen sijaan on tehty perinteisesti käsityönä, Panu Härkki kertoo.

Rakenteellisesti Kasavuoren päiväkoti on hybridi.

Päiväkodin toteutuksessa hyödynnetään energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Rakennus lämmitetään maalämpöä hyödyntämällä. Rakennusvaiheen aikana maalämpöjärjestelmään lisättiin viilennys. Rakennuksessa on 1200 mm:n tuuletettu alapohja ja 200 mm:n kevytsorakerros. Tuuletetun alapohjan lisäksi rakenteiden suunnittelussa on panostettu siihen, että kosteuden pääsy rakenteisiin on varmuudella estetty. Maalämmön, valaistuksen ja päiväkodin vaipan rakenteiden osalta on suunnittelussa pyritty elinkaaritaloudellisiin ratkaisuihin.

– Esimerkiksi valaistuksen ohjaus on erittäin moderni. Huoneisiin sijoitettujen läs-näolotunnistimien lisäksi valaistus on toki manuaalisestikin säädettävä kuten himmentämisen osalta, mutta järjestelmä valvoo valon tarvetta myös paikkakohtaisesti. Päivänvalosensori himmentää valaistuksen kirkkautta ulkoa tulevan valon mukaan. Se tekee Kasavuoren päiväkodista myös teknisesti ainutlaatuisen, työmaainsinööri Panu Härkki Quattrogroupista kertoo.

Tulevaisuutta luotaamassa

Kasavuoren päiväkoti on monessa suhteessa huomispäivää. Taloteknisesti rakennus on hienostunut, sen arkkitehtuuri on korkeaa luokkaa ja kaupunkikuvassa sen rooli on selkeä. Se muodostaa katutilaa ja on silti alisteinen alueen yleisilmeelle.

– Kaupunginhallituksen 1.9.2010 päiväkotiverkoston kehittämisen pohjaksi hyväk-symän päiväkotiverkostoselvityksen ykkösvaihtoehdon mukaan vuoteen 2020 mennessä on luovuttu suurimmasta osasta nykyisiä päiväkotirakennuksia ja tilalle on rakennettu neljä uutta päiväkotia, sekä lisäksi mahdollisesti on tarvetta laajentaa ostopalvelutoimintaa. Seuraavaksi nyt valmistuneen Kasavuoren uuden päiväkodin kokoinen päiväkoti rakennetaan käytöstä poistetun Sansinpellon päiväkodin tilalle, tällä tietoa vuoden 2013 kuluessa. Lisäksi kaavoitusvaiheessa olevalle Koivuhovin alueelle tullaan rakentamaan uusi päiväkoti lähivuosina, tiivistää rakennuttajapäällikkö Mauri Laakkonen.

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.