Jyväskylässä onnistunut hulevesihanke

Tourujoen valuma-alueen vesien tilan parantamiseen tähtäävä kaksivuotinen kärkihanke on päättynyt. Jyväskylästä hankkeessa oli mukana useita osaprojekteja, joiden yhteisenä tavoitteena oli veden hallintaan ja laatuun liittyvien haasteiden ratkaiseminen erilaisin luontopohjaisin ratkaisuin. Viherrakentamisen keinoin toteutetut hulevesien hallintaratkaisut tasaavat kaupunkitulvia, mutta puhdistavat myös hulevesien laatua. Lisäksi luontopohjaiset ratkaisut parantavat ympäristön viihtyisyyttä, lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja tasoittavat kaupungin pienilmastoa.

Hankkeen aikana toteutettuja osaprojekteja olivat muun muassa Kankaan hulevesikanavan sekä Savulahden uuden asuinalueen hulevesien hallintarakenteiden toteuttaminen. Lisäksi hankkeessa seurattiin sekä Savulahden että vuonna 2016 valmistuneen Eerolanpuron kaupunkikosteikon vaikutuksia hulevesien laatuun. Seurantatoimien perusteella on todettu, että molemmat kohteet parantavat hulevesien laatua.

– Uusia alueita rakennettaessa hulevesien mukana huuhtoutuu runsaasti kiintoaineksia, joiden puhdistamiseksi tarvitaan myös väliaikaisia ratkaisuja rakentamisen ajaksi, sanoo maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski Jyväskylän kaupungilta.

Myös Puutarhakadun Green Street –pilotti on osa kärkihanketta. Kadulle toteutetaan muun muassa hulevesiä ohjaavia rakenteita, läpäiseviä pinnoitteita sekä viherkaistoja, joissa testataan erilaisia kasvualustoja. Viherkaistat toimivat hulevesien epäpuhtauksien suodattajina sekä hulevesiä viivyttävinä ratkaisuna. Varsinaiset rakenteet, kuten hulevesialtaat ja istutukset toteutetaan kesällä 2019. Kadun loppuosa kunnostetaan vuosina 2020-21.

Kärkihankkeen osana edistettiin myös Tourujoen kunnostushanketta. Kunnostuksen yleissuunnitelma hyväksyttiin lokakuussa 2018 ja parhaillaan valmistellaan rakennussuunnittelun hankintamenettelyä. Kunnostuksen toteutus pääsee alkamaan aikaisintaan vuonna 2020.

Tourujoen kunnostus parantaa kalojen vaellusmahdollisuuksia. Nämä paranisivat huomattavasti, mikäli myös Autiojoen alaosassa olevan Puuppolan voimalaitoksen muodostama vaelluseste saataisiin poistettua. Kärkihankkeen osana laadittiin Autiojoen ennallistamisen mahdollisuuksia kartoittava esiselvitys voimalaitoksen omistajan Koski-Energia Oy:n aloitteesta. Selvitys toi tietoa Autiojoen kunnostuksen vaatimista toimista, niiden vaikutuksista sekä kustannuksista. Voimalaitoksen aiheuttaman vaellusesteen ratkaisemiseksi tutkittiin useita eri vaihtoehtoja. Autiojoen ennallistamisen osalta käynnistetään jatkoneuvottelut vuoden 2019 aikana, ja päätöksiä valittavasta vaihtoehdosta saadaan aikaisintaan vuoden 2019 lopulla.

Hulevesien laatua parantavien luontopohjaisten ratkaisujen soveltaminen on vasta leviämässä käytännöiksi Suomessa, ja niistä tarvittaisiin edelleen kokeilevia hankkeita, joihin liittyy uusien menetelmien testaaminen sekä tulosten seuranta. Tourujoen kärkihanke vauhditti luontopohjaisten ratkaisujen soveltamista Jyväskylässä sekä vahvisti näkemystä niiden tuottamista monipuolisista hyödyistä. Luontopohjaisia ratkaisuja tarvitaan tulevaisuudessa enenevässä määrin ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin vähenemisen sekä tiivistyvän kaupunkirakenteen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

– Hankkeen aikana toimiviksi todettuja malleja ja ratkaisuja tullaan hyödyntämään jatkossa muissa vastaavissa kohteissa, Vallinkoski sanoo.

Hanke sai rahoitusta Ympäristöministeriöstä osana hallitusohjelman mukaista ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” -kärkihanketta. Rahoitus kaksivuotiskaudella oli vajaat 620 000 euroa, josta ympäristöministeriön rahoituksen osuus oli noin 258 000 euroa.

Lisätietoa kärkihankkeesta sekä hankkeen loppuraportti on luettavissa osoitteessa: www.jyvaskyla.fi/talous-ja-strategia/hankkeet/vihreita-vesireitteja