Kartassa näkyy neljän osayleiskaavan alueet. Kuva: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin yleiskaavaa täydennetään neljällä osayleiskaavalla

Helsingin yleiskaava 2016 ohjaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua Helsingissä. Osayleiskaavat täydentävät yleiskaavaa. Osayleiskaavoja aletaan valmistella Länsiväylän ympäristöön, Viikinrannan–Lahdenväylän alueelle, Östersundomiin sekä Vartiosaareen.

Kartassa näkyy neljän osayleiskaavan alueet. Kuva: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Osayleiskaavalla osoitetaan alueen keskeinen yhdyskuntarakenne, ja siinä keskitytään kaupunkirakenteen kannalta oleellisiin asioihin, kuten asumiseen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumiseen, liikenneyhteyksiin sekä virkistys- ja viherverkostoon. Osayleiskaava ohjaa alueen tulevaa ja tarkempaa asemakaavoitusta.

Länsiväylän osayleiskaavoituksen tavoitteena on vähentää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia asutukselle sekä tutkia Länsiväylän varren kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuuksia Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa alueen maankäytön ja liikenteen kokonaisuuden ratkaiseminen, kantakaupungin laajentaminen, monipuolisen asuntotuotannon mahdollistaminen, palvelurakenteen monipuolistaminen, hyvät sijoittumismahdollisuudet elinkeinoelämälle ja työpaikoille sekä laadukkaan ja viihtyisän kaupunkitilan edellytysten luominen.

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaava yhdistää Arabianrannan Viikkiin. Joukkoliikenteen runkona on Viikin–Malmin pikaraitiotie, Viima. Osayleiskaavalla varmistetaan Viiman toteuttamisedellytykset ja sujuva liikennöinti sekä mahdollistetaan uutta rakentamista sen vaikutusalueelle. Viima-raitiotien on arvioitu valmistuvan 2030-luvulla. Valtakunnallisen joukko- ja tavaraliikenteen kannalta tärkeän Lahdenväylän toimivuus varmistetaan.

Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen Östersundomin yleiskaava kumoutui toukokuussa 2021, ja suunnittelu alueella jatkuu osayleiskaavoituksella.  Östersundomin osayleiskaavassa tärkeimmät ratkaistavat asiat ovat raideliikenneyhteys, sitä tukeva maankäyttö ja viherverkoston vahvistaminen. 

Helsingin Kaupunkistrategian 2021–2025 mukaisesti Vartiosaari osoitetaan virkistyskäyttöön. Tavoitteena on, että alueelle suunniteltava virkistyskäyttö sopeutuu alueen luontoarvoihin. Vartiosaaressa mahdollistetaan virkistys-, loma- ja matkailupalvelujen kehittäminen. 

Osayleiskaavojen laatimisesta ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan Uutta Helsinkiä -sivustolla.