Taloyhtiö vastaa hissiensä turvallisuudesta

Hissin haltija on rakennuksen omistaja, jota taloyhtiössä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Hissin haltijan vastuulla on hissin turvallisuus ja siihen kuuluvat määräaikaistarkastukset, huolto, korjaukset ja mahdolliset pelastustehtävät.

Kuva: Mikael Lindén

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin johtava asiantuntija Antti Savola sanoo,  että yleisesti ottaen hissiturvallisuus on Suomessa hyvällä tasolla.

– Matkustusmääriin verrattuna tapaturmia on vähän. Suomessa on hyvälaatuisia hissejä, joita tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti, Savola sanoo.

Hissin määräaikaistarkastus pitää tehdä joka toinen vuosi. Taloyhtiössä tarkastuksen tekeminen on taloyhtiön vastuulla.  Tarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut tarkastuslaitokset, joita on Suomessa vain kolme: KIWA Inspecta, HSAB eli Hissbesiktningar i Sverige AB:n Suomen-sivuliike sekä Liftinstituut Nordic, joka on osa hollantilaista Liftinstituut-konsernia. 

Tarkastuslaitos ja hissihuoltoliike sopivat usein tarkastuksen ajankohdan. Tarkastusta varten hissin  huoltosopimukseen voidaan sisällyttää tarkastusapuna toimiminen hissitarkastuksessa.

– Tarkastusavusta ei ole säädetty, mutta tarkastuslaitokselta tulee yleensä yksi henkilö tekemään tarkastuksen ja tarkastukseen sisältyy tehtäviä, joista yksi ei suoriudu. Huoltomies, jolla on avaimet hissitiloihin, voi toimia tarkastus­apuna, Antti Savola kertoo.

Tukesin johtava asiantuntija Antti Savola toteaa, että hissihuollossa on kaksi tärkeää asiaa: hissillä on huolto-ohjelma ja huolto tehdään aina sen mukaisesti.

Pahimmat viat yleistyneet

Määräaikaistarkastuksista tulee pöytäkirja hissin haltijalle eli taloyhtiölle sekä huoltoliikkeelle.

– Pöytäkirjaan kirjatut puutteet ja viat on pakko korjata heti tai ilmoitetun ajan kuluessa. Jos tarkastuspöytäkirjan sisällöstä on erimielisyyttä, muutosta on haettava tarkastuslaitokselta, Antti Savola toteaa.

Tarkastuksissa havaittava vakavin puute on niin sanottu välittömän vaaran aiheuttava vika. Jos sellainen havaitaan, hissin käyttö on keskeytettävä, kunnes vika on korjattu.

– Näiden välittömän vaaran vikojen määrä on kasvanut moninkertaisesti viimeisten 10 vuoden aikana. Se huolettaa Tukesia, sillä havaitut vaarat kertovat huollon puutteista, esimerkiksi hissin turvalaitteita ei ole testattu huoltokäyntien yhteydessä riittävästi. Turva­laitteiden testaukseen kuuluvat muiden muassa hälytys­järjestelmän testaus ja putoavan hissikorin pysäyttävän tarraimen toimintakunnon testaus, Savola kertoo.

– En usko hissien yhtäkkiä lisääntyneeseen vikaantumiseen, vaan huolto ei ole ollut riittävän huolellista.

Antti Savolan mukaan Tukes on kertonut huolestaan myös alan toimijoille. Palautteen perusteella huoltoliikkeet haluavat itsekin selvittää laatupuutokset toiminnassaan. 

Hissitarkastuslaitokset ovat vuodesta 2014 merkinneet tarkastuspöytäkirjaan hissin teknisten vikojen lisäksi havaintoja huollon puutteista.

Huolto-ohjelma on hissikohtainen

Taloyhtiö tekee sopimuksen hissin huollosta alan yrityksen kanssa. Antti Savola toteaa painokkaasti, että hissihuollossa on kaksi tärkeää asiaa: hissillä on huolto-ohjelma ja huolto tehdään aina sen mukaisesti.

Huolto-ohjelma on hissikohtainen, ja ohjelmassa on otettu huomioon kyseisen hissin ominaispiirteet. 

– Hissin huolto-ohjelmassa sanotaan, mitä huoltokäynnillä pitää tehdä; ohjelman pitää olla riittävän yksityiskohtainen. Hissin haltijalla eli esimerkiksi taloyhtiöllä on vastuu huolto-ohjelman tekemisestä. Ohjelman tekemisessä voi olla apuna hissihuoltoyhtiö tai hissialan asiantuntija.

Hissin valmistaja toimittaa hissin mukana hissin huoltamiseksi tarvittavat huolto-ohjeet. Ohjeissa kerrotaan esimerkiksi, miten mikin hissin osa huolletaan.

– Vuodessa tehtävien huoltokäyntien määrä vaihtelee. Käyntien sisältö ei välttämättä ole sama joka kerralla, mutta kaikki huolto-ohjelmassa mainitut tehtävät tulevat tehdyiksi vuoden sisällä, Savola sanoo.

Huoltokäyntien määrä riippuu muiden muassa hissin rakenteesta, iästä, käytön määrästä ja rakennuksen korkeudesta. Huoltokäyntien määrä on vähentynyt paljon viime vuosikymmeninä. 1960- ja 1970-luvulla huoltokäyntejä saattoi olla kerran kuussa, nykyään määrä on vähentynyt esimerkiksi neljään kertaan vuodessa. Laki edellyttää riittävää määrää.

Hissin konehuoneessa on huoltopäiväkirja, johon merkitään huoltokäynnit huoltotoimenpiteineen sekä hississä esiintyneet viat ja niiden korjaaminen.

Pelastaminen on osa hissihuoltoa

Taloyhtiön hissihuoltosopimukseen kirjataan myös toimiminen pelastustapauksessa. Sopimuksesta on hyvä käydä ilmi, missä ajassa hissihuoltoyhtiö on paikalla, kun ongelmasta ilmoitetaan.

– Jos hissi jää jumiin, hissin huoltoyhtiö soitetaan avuksi, ei pelastuslaitosta. Yleiseen hätänumeroon soitetaan vain, jos joku on loukkaantunut tai välittömässä vaarassa, Antti Savola muistuttaa.

Hissiherätys

Savola toivoo, että taloyhtiöiden hallitukset kiinnittävät huomiota huoltoliikkeen valintaan ja hissinhuoltosopimuksen sisältöön. 

– Jos taloyhtiölle tarjotaan selvästi muita edullisempaa hissin huoltoa, hälytyskellojen on syytä soida. Tukesin sivuilla on toiminnan­harjoittajarekisteri, josta löytyy hissityö­oikeudelliset hissialan toimijat. Hissitöitä ei saa tehdä, jos yritystä ei löydy rekisteristä.

Taloyhtiöpäättäjien on syytä tuntea myös hissin huolto-ohjelman sisältö.

– Olisi hyvä myös seurata huollon tasoa: toimiiko hissi moitteettomasti, onko vikoja ja puutteita, kuinka usein niitä on ja onko korjausta vaativia vikaantumisia usein.

Taloyhtiön vastuullisten on myös käytävä läpi hissin määräaikaistarkastuksesta tehty pöytäkirja. 

– Jos pöytäkirjaan on merkitty paljon vikoja, on syytä miettiä huollon tasoa. 

Savola toivoo, että taloyhtiöissä panostettaisiin ennakoivaan kunnossapitoon.

– On järkevää tunnistaa ja korjata potentiaaliset laiteviat ennen kuin ne ilmenevät toiminnan häiriönä.

Teksti: Jaana Ahti-Virtanen