Monen käyttäjän Medisiina D

Teksti Irene Murtomäki | Kuvat Aki Aro

Noin 80 miljoonaa euroa maksaneen Medisiina D:n rakennuttaja on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK). Rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä kertoo, että lääketieteen opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatiloihin kohdistui erityisvaatimuksia.

– Käyttäjäryhmät olivat alusta lähtien aktiivisesti mukana suunnittelussa. Rakennus on räätälöity käyttäjien tarpeiden mukaisesti, hän sanoo.

Medisiina D:n rakentamiseen tähtäävät toimet alkoivat vuonna 2012. Rakennuspaikaksi valikoitui Medisiina A–C:n kyljessä ja tulevan T3-sairaalan vieressä sijaitseva alue, joka oli tuolloin pääosin paikoitusaluetta. Suunnittelutyö käynnistyi kesällä 2013, ja rakentaminen alkoi elokuussa 2015. Uusi talo oli muuttovalmis toukokuussa 2018.

Medisiina D toteutettiin yhteistoimintaurakkana. Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Schauman Arkkitehdit Oy ja urakoitsijana oli NCC Suomi Oy.

Resurssiviisas rakennus

Medisiina D:n bruttopinta-ala on noin 26 500 neliömetriä.

– Taloteknisistä syistä rakennus on jaettu toimisto- ja laboratoriovyöhykkeisiin, joilla on muun muassa erilliset ilmanvaihdot. Ratkaisulla on haluttu varmistaa turvalliset ja tarkoituksenmukaiset työskentelyolosuhteet, Kimmo Mäkelä kertoo.

Ensimmäinen ja toinen kerros ovat julkista tilaa, jossa ovat infopiste, ravintolasali, auditorio sekä opetus- ja kokoontumistilat. Kolmannesta kahdeksanteen kerrokseen on eri yksiköiden laboratorio- ja toimistotiloja. Yhdeksännessä kerroksessa ovat massiiviset ilmanvaihtokoneet ja kellarikerroksessa muun muassa tekniset tilat ja jätekeskus. Rakennus liittyy myös alueen tunneliverkostoon.

Medisiina D on esimerkki resurssiviisaasta rakennuksesta. Kaikilla toimijoilla on sekä omia että yhteiskäytössä olevia tiloja. Rakennus palvelee päivittäin noin 600:aa työntekijää ja 1400:aa opiskelijaa.

Opetus- ja toimistotiloissa painottuu joustavuus: huoneita voidaan jakaa ja muunnella tarpeiden mukaisesti. Laboratoriopuolella erityyppiset laboratoriot sijoittuvat eri kerroksiin, ja suunnittelussa on otettu huomioon niiden erilaiset toimintaprosessivaateet.

Vahvaa yhdessä tekemistä

– Medisiina D on Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen monikäyttäjärakennus, jossa yhdistyvät tutkimus, laboratoriotoiminnat ja opetus uudella tavalla, rakennuttajakonsultti Markku Könnö A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:stä toteaa.

– Onnistuneen lopputuloksen aikaansaamisessa tarvittiin kaikkien osapuolien yhteistä tahtotilaa. Erityiskiitoksen ansaitsevat käyttäjät, jotka olivat aktiivisesti mukana  hankkeen suunnittelusta aina toteutukseenja ylösajovaiheeseen saakka. Yhdessä tekeminen korostui etenkin tilanteissa, joissa aikataulun tai kustannusten osalta oli tiukkaa.

Talon runkoratkaisu ei Markku Könnön mukaan poikkea tavanomaisesta, mutta kaikki mikä tehtiin sen jälkeen, vaati monen asian huomioon ottamista talotekniikasta kalusteisiin ja niiden yksityiskohtiin. Kaiken kaikkiaan projektin aikana tarvittiin kymmeniä suunnittelu- ja työmaakokouksia sekä satoja palavereita ja katselmuksia.

Rakennuksen erityisvaatimuksista Markku Könnö mainitsee laboratoriot. Niistä osa on turvatasoluokitukseltaan BSL-2 -tason laboratorioita ja yksi on luokkaa BSL- 3, joita ei ole Suomessa kuin muutama. Turvatasot on otettu huomioon niin rakenteellisissa eristyksissä, ilmastoinnissa kuin jätteenkäsittelyssäkin.

Medisiina D on Terve talo

Medisiina D on rakennettu Terve talo -ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet liittyvät muun muassa sääsuojaukseen ja puhtaudenhallintaan sekä materiaalien päästöluokkavaatimuksiin.

Rakentamisvaiheessa laadunvarmistukseen kuuluivat muun muassa viikoittaiset työmaakierrokset, joissa kohde tarkastettiin ja dokumentoitiin. Jos oli jotain korjattavaa, siitä tehtiin merkintä ja seuraavalla kerralla katsottiin, että asia oli hoidettu kuntoon.

Järjestelmällisellä laadunvarmistuksella voidaan Kimmo Mäkelän mukaan säästää kustannuksia.

– Esimerkiksi asianmukaisella sääsuojauksella vältetään materiaalihukkaa. Ylimääräisiä kuivauksia ei tarvita, kun asiat tehdään kerralla kuntoon. Kalliimpaa on korjata mahdolliset virheet siinä vaiheessa, kun rakennus on jo käytössä, Mäkelä toteaa.

Medisiina D:n suunnitteluvaihe on saanut Breeam Bespoke -ympäristösertifikaatin Very Good -maininnalla. Rakentamisvaiheen sertifikaatin haku on työn alla.

Medisiina D:n toteutuksesta Terve talo -kohteena Markku Könnö toteaa, että projektinjohtourakoitsijana toimineelle NCC Suomi Oy:lle Suomen Yliopistokiinteistöjen Terve talo -ohjeistus oli tuttu.

– Terve talo -koordinaattori huolehti työmaalla muun muassa siitä, että rakennustarvikkeet tuotiin paikalle oikeaan aikaan ja ne varastoitiin asianmukaisesti. Niin ikään puhtaudenhallintaan ja pölyttömyyteen liittyivät omat kriteerit. Myös työturvallisuus toteutui kohteessa hyvin, Könnö mainitsee.

Mielenkiintoinen ja vaativa hanke

Medisiina D:n pääsuunnittelusta vastannut Schauman Arkkitehdit Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA Janne Helin kuvailee hanketta mielenkiintoiseksi ja vaativaksi. Projektissa oli mukana keskimäärin kymmenen suunnittelijaa. Toimiston kädenjälki näkyy myös rakennuksen sisustussuunnittelussa.

Arkkitehdin mukaan Medisiina D:stä tekee erityisen tämän sijainti.

– Paikka Kupittaan lääketieteellisellä kampuksella sairaala-alueen vanhojen, osin suojeltujen rakennusten välissä on synergiaetua ajatellen  erinomainen, mutta aiheutti ahtaudellaan runsaasti ylimääräistätyötä suunnitteluun. Lähtökohtana oli toiminnallisuus huomioon ottaen optimoida se rakennuksen muoto, joka on sovitettavissa haastavaan rakennuspaikkaan.

Medisiina D sijaitsee tiiviisti kahden rakennuksen välissä. Uuden talon kyljessä on tätä matalampi Medisiina C. Toiselle puolelle, vajaan kymmenen metrin päähän valmistuu T3-sairaala. Tämän ja Medisiina D:n väliin tehdään rakennukset yhdistävä Tiedon Kolu. Schauman Arkkitehdit Oy suunnittelee myös T3-sairaalaa, jonka on määrä valmistua ensi vuosikymmenellä.

Omat lisähaasteensa Medisiina D:n suunnitteluun toi junaradan läheisyys, sijaitseehan rakennus Kupittaan aseman naapurissa.

– Radan jänniteverkon ja ohittavien junien aiheuttaman mahdollisen tärinän haittavaikutukset rakennukselle ja siellä suoritettaville toiminnoille tuli ehkäistä, Helin toteaa.

Medisiina D:n julkisivut ovat hiottua valkobetonia. Vanhan sairaala-alueen suuntaan julkisivu on pääosin lasipintaa, ja toimistovyöhykkeessä on kaksi alhaalta ylös ulottuvaa valokuilua.

Lääketiede näkyy väreissä ja pinnoissa

Arkkitehti Janne Helin toteaa, että ahtaan rakennuspaikan vuoksi Medisiina D:n arkkitehtonisesti näyttävimmät ratkaisut ovat sisätiloissa. Sisääntuloaula on korkea ja sen seinissä on akustoiva kerrosrakenne, jonka pintaa n on perforoitu ihmisen dna:ta kuvaava kuvio. Rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä kertoo yksityiskohtana, että yksi levy jouduttiin rakentamisvaiheessa vaihtamaan, kun tarkkasilmäinen kävijä huomasi siinä virheen.

Medisiina D:n jokaisessa kerroksessa on oma värimaailmansa. Sisustusarkkitehti Nina Vester Schauman Arkkitehdit Oy:stä kertoo, että väripaletti on koottu väreistä ja väriaineista, joita esiintyy tai käytetään lääketieteellisessä tutkimuksessa ja diagnostiikassa. Näin halutaan tuoda rakennuksessa toimivien käyttäjäorganisaatioiden työskentely ja tutkimusaiheet tutuiksi myös rakennuksessa vieraileville.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen värinä on metyylisininen. Väriainetta käytetään solujen värjäykseen. Ja esimerkiksi kolmannen kerroksen väri on hemoglobiinin punainen.

Lääketieteestä kertovat myös kokoustilojen nimet kuten Mitoosi, Mortteli ja Pipetti. Niin ikään tilojen pinnoissa on mikroskooppikuvia, joissa on otettu huomioon kunkin kerroksen värimaailma.

Laboratorioilla oma ilmanvaihto

Noin kolmannes Medisiina D:n tiloista on laboratorioita, mikä asettaa omat haasteensa LVI-tekniikalle. Suunnittelusta vastanneen Granlund Oy:n projektipäällikkö Antti Vaahtola toteaa, että laboratoriossa olosuhteet voivat vaihdella suuresti verrattuna tavanomaisiin toimistotiloihin.

– Etenkin ilmanvaihdon, jäähdytyksen ja lämmityksen pitää toimia tarkoituksenmukaisesti kaikissa tilanteissa. Laboratoriovyöhykkeellä on käytössä myös ali- ja ylipaineisiatiloja. Niin ikään osa viemärilinjoista on johdettu umpisäiliöön, jotta vaarallisiksi luokiteltavien aineiden jätteenkäsittely voidaan hoitaa asianmukaisesti.

Ilmanvaihdon kanavistot ja tekniikka on suunniteltu muuntojoustaviksi.

– Esimerkiksi laboratorioissa ilmanvaihtoon tai vesi- ja viemärilinjoihin liittyvät niin kutsutut perushyödykkeet ovat muutettavissa kyseisessä tilassa häiritsemättä muiden tilojen toimintaa. Samoin osa toimistoista voidaan kevyesti muuttaa neuvottelutiloiksi. Rakennuksen ylimmässä kerroksessa olevaa, noin 2000 neliömetrin kokoista ilmanvaihdon konehuonetta on kutsuttu Turun suurimmaksi. Ilmanvaihtokoneita on yhteensä 35 kappaletta. Rakennuksen ilmanvaihdon suuruus on luokkaa 90 kuutiota sekunnissa.

Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuuden lisäksi erityistä huomiota on kiinnitetty lämmön talteenoton tehokkuuteen.

– Pääsääntöisesti kaikki tilat, mukaan lukien esimerkiksi wc:t ja porrashuoneet, ovat lämmön talteenoton piirissä. Talossa on sekä pyöriviä että nestekiertoisia lämmönsiirtimiä, Vaahtola kertoo.

Ilmanvaihtojärjestelmän tavoitteena on mahdollisimman alhaiset järjestelmän ominaissähköteho- eli SFP-lukemat.

– Tähän on pyritty kohtuullisen väljällä kanavamitoituksella, samoin ilmanvaihtokoneet on valittu alhaista SFP-lukua silmällä pitäen. Luku kuvaa yksinkertaistaen sitä, kuinka paljon sähkötehoa tarvitaan ilman kuljettamiseen rakennuksessa, tilaan tai sieltä pois. Laboratoriorakennuksen ollessa kyseessä näiden tilojen tiukat suodatinvaatimukset nostavat lukemaa jonkin verran.

Rakennus on liitetty kaukolämmitys- ja kaukojäähdytysverkostoihin.

Talo käyttöön kesän aikana

Medisiina D:hen siirtyvät TYKSin laboratoriotoiminnat, Auria Biopankki, synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus (Saske) ja näytelogistiikkakeskus.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toiminnoista Medisiina D:ssä ovat mikrobiologia ja immunologia, virologia ja patologia. Lisäksi rakennuksessa toimivat syöpäkeskus ja biotekniikan keskus.

Turun ammattikorkeakoulusta uuteen rakennukseen siirtyvät ensi syksynä suuhygienistikoulutus, bioanalytiikan koulutus, fysio- ja toimintaterapiakoulutuksen liikuntalaboratorio sekä simulaatio-oppimiskeskus.

Medisiina D:n ravintola Flavoria on tutkimusravintola, jossa Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden tutkimuskeskus ja Sodexo yhdessä muun muassa tutkivat, millaiset tekijät vaikuttavat ihmisten ruokavalioihin.

Medisiina D, Turku
Tilaaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Kustannukset: 80 miljoonaa euroa
Rakennusaika: 11/2015–6/2018
Koko: 26 500 bruttoneliötä

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.